مشترک RCD ترکیه

تمبرهای بسیار قدیمی و با ارزش مشترک RCD که بین سه کشور ایران - ترکیه و پاکستان

بصورت مشترک تحت عنوان "همکاری عمران منطقه ای"

 از سال 1965 (1344شمسی) تا سال 1979 (1358 شمسی)

بصورت سالانه با یک طرح مشترک در هر سه کشور منتشر شد

که با گذشت زمان علاقمندان و طرفداران بیشماری پیدا کرده

که در سراسر جهان خصوصا این سه کشور اقدام به جمع آوری آن میکنند.

 
تمبر RCD چاپ ترکیه - دوره کامل بلوک
RCD چاپ ترکیه - دوره کامل بلوک

1,100,000 تومان  750,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - دوره کامل
RCD چاپ ترکیه -- دوره کامل تکسری

250,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1965
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1965

22,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1965 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1965 - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1969
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1969

24,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1969 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1969 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1970
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1970

21,000 تومان  15,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1970 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1970 - بلوک

90,000 تومان  70,000 تومان

 
 
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1971
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1971

21,000 تومان  15,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1971 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1971 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1972
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1972

24,000 تومان  18,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1972 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1972 - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1973
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1973

21,000 تومان  15,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1973 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1973 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1974
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1974

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1974 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1974 - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1975
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1975

22,000 تومان  18,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1975 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1975 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1976
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1976

24,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1976 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1976 - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977

21,000 تومان  15,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977 - شیت
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977 - شیت

30,000 تومان  20,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977 - شیت ها
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1977 - شیت ها

120,000 تومان  80,000 تومان

 
 
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1978
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1978

22,000 تومان  16,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1978تمبر RCD چاپ ترکیه - 1978 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1978 - بلوک

90,000 تومان  70,000 تومان

   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1979
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1979

فروخته شده
   
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1979 - بلوک
تمبر RCD چاپ ترکیه - 1979 - بلوک

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...