ناصرالدین شاه

Nasir ad-Din Nadar.jpg

ناصرالدین شاه قاجار

دوره پادشاهی: از 1227 تا 1275 شمسی

مدت سلطنت : 48 سال

 
تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار"
تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار"

8,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر قاجار "سری ناصری بزرگ یا سری گراوه "
تمبر قاجار " سورشارژ OFFICIEL "

1,500,000 تومان  550,000 تومان

   
تمبر قاجار "تجدید چاپ"
تمبر قاجار "تجدید چاپ"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "تغییر قیمت شاهی"
تمبر قاجار "تغییر قیمت شاهی"

95,000 تومان

 
 
تمبر قاجار "سری تاکس"
تمبر قاجار "سری تاکس"

180,000 تومان 

فروخته شده
   
"سری تاکس-1 شاهی" - تک
تمبر قاجار "سری تاکس-1 شاهی"

3,000 تومان

   
تمبر قاجار "سری لیتوگراف"

400,000 تومان  350,000 تومان

   
تمبر قاجار "سری ناصری بزرگ یا سری گراوه "
تمبر قاجار "سری ناصری بزرگ یا سری گراوه "

230,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "ناصری دور الوان"
تمبر قاجار "ناصری دور الوان"

220,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری شویدی"
تمبر قاجار "ناصری شویدی"

110,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری طلایی"
تمبر قاجار "ناصری طلایی"

450,000 تومان  360,000 تومان

   
تمبر قاجار "ناصری طلایی" -ممهور
تمبر قاجار "ناصری طلایی" -ممهور

130,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "ناصری محرابی"
تمبر قاجار "ناصری محرابی"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری محرابی" - منتخب
تمبر قاجار "ناصری محرابی" - منتخب

23,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- هفت شاهی 4
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- هفت شاهی 4

60,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "ناصری چهارجور"
تمبر قاجار "ناصری چهارجور"

170,000 تومان  140,000 تومان

   
تمبر قاجار "پاکت تمبردار"
تمبر قاجار "پاکت تمبردار"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ بوداپست"
تمبر قاجار "چاپ بوداپست"

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...