تمبر سال 1329

سری۱ تدفین رضاشاه کبیر 
سری۲ هزاره تولد ابن سینا (سری ۴)
سری۳ دومین کنفرانس اقتصاد اسلامی
سری۴ ۳۱سالگی تولد محمدرضاشاه
سری۵ سالگرد نجات آذربایجان
سری۶ ازدواج محمدرضا و ثریا اسفندیاری
سری۷ هزاره ابونصر فارابی
 
تمبر تدفین رضاشاه
2901 - تمبر تدفین رضاشاه

180,000 تومان

   
تمبر تدفین رضاشاه - بلوک
2901 - تمبر تدفین رضاشاه - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم)
2902 - تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم+ 4 س...

150,000 تومان

   
تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم) - بلوک
2902 - تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم+ 4 س...

600,000 تومان

 
 
تمبر کنفرانس اقتصاد اسلامی
2903 - تمبر کنفرانس اقتصاد اسلامی

75,000 تومان

   
تمبر کنفرانس اقتصاد اسلامی - بلوک
2903 - تمبر کنفرانس اقتصاد اسلامی - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر تولد محمدرضا شاه
2904 - تمبر تولد محمدرضا شاه

550,000 تومان

   
تمبر تولد محمدرضا شاه - بلوک
2904 - تمبر تولد محمدرضا شاه - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر نجات آذربایجان
2905 - تمبر نجات آذربایجان

670,000 تومان

   
تمبر نجات آذربایجان - بلوک
2905 - تمبر نجات آذربایجان - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر عروسی شاه و ثریا
2906 - تمبر عروسی شاه و ثریا

فروخته شده
   
تمبر عروسی شاه و ثریا - بلوک
2906 - تمبر عروسی شاه و ثریا - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر هزاره ابونصر فارابی
2907 - تمبر هزاره ابونصر فارابی

90,000 تومان

   
تمبر هزاره ابونصر فارابی - بلوک
2907 - تمبر هزاره ابونصر فارابی - بلوک

فروخته شده
 
در حال بارگذاری...