تمبر سال 1335

سری۱ افتتاح بیمارستان نمازی شیراز
سری۲ بازیهای المپیک ملبورن
سری۳ خواجه نصیرالدین طوسی
سری۴ جمبوری ملی پیشاهنگی
سری۵ کنگره سازمان جهانی بهداشت
سری۶ روز ملل متحد
سری۷ صدمین سالگرد تلگراف در ایران
سری۸ دیدار رئیس جمهور پاکستان
سری۹ تولد "لرد بیدن پاول" موسس پیشاهنگی
 
تمبر بیمارستان نمازی شیراز
3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز

170,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر بیمارستان نمازی شیراز - بلوک
3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز - بلوک

1,100,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک
3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک

120,000 تومان  110,000 تومان

   
تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک - بلوک
3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی

85,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک

425,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی

80,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت

8,000 تومان  7,000 تومان

   
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد
3506 - تمبر روز ملل متحد

10,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3506 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

70,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران

80,000 تومان  75,000 تومان

   
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان

7,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی

60,000 تومان  54,000 تومان

   
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...