تمبر سال 1335

سری۱ افتتاح بیمارستان نمازی شیراز
سری۲ بازیهای المپیک ملبورن
سری۳ خواجه نصیرالدین طوسی
سری۴ جمبوری ملی پیشاهنگی
سری۵ کنگره سازمان جهانی بهداشت
سری۶ روز ملل متحد
سری۷ صدمین سالگرد تلگراف در ایران
سری۸ دیدار رئیس جمهور پاکستان
سری۹ تولد "لرد بیدن پاول" موسس پیشاهنگی
 
تمبر بیمارستان نمازی شیراز
3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز

فروخته شده
   
تمبر بیمارستان نمازی شیراز - بلوک
3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز - بلوک

760,000 تومان

 
 
تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک
3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک

فروخته شده
   
تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک - بلوک
3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی

فروخته شده
   
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک

375,000 تومان

 
 
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی

فروخته شده
   
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک

370,000 تومان

 
 
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت

فروخته شده
   
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز ملل متحد
3506 - تمبر روز ملل متحد

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3506 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

60,000 تومان

 
 
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران

80,000 تومان

   
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان

7,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی

فروخته شده
   
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک

فروخته شده
 
در حال بارگذاری...