تمبر سال 1339

سری۱ ریشه کنی مالاریا
سری۲ سال پناهندگان
سری۳ هفته المپیک ایران(المپیک۱۹۶۰رم)
سری۴ دیدار ملک حسین پادشاه اردن
سری۵ سومین جمبوری پیشاهنگی ایران
سری۶ ازدواج محمدرضاپهلوی و فرح دیبا
سری۷ روز ملل متحد
سری۸ دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران
 
تمبر ریشه کنی مالاریا
3901 - تمبر ریشه کنی مالاریا

فروخته شده
   
تمبر ریشه کنی مالاریا - بلوک
3901 - تمبر ریشه کنی مالاریا - بلوک

130,000 تومان

 
 
تمبر سال پناهندگان
3902 - تمبر سال پناهندگان

فروخته شده
   
تمبر سال پناهندگان - بلوک
3902 - تمبر سال پناهندگان - بلوک

20,000 تومان

 
 
تمبر المپیک 1960 رم
3903 - تمبر المپیک 1960 رم

فروخته شده
   
تمبر المپیک 1960 رم - بلوک
3903 - تمبر المپیک 1960 رم - بلوک

98,000 تومان

 
 
تمبر دیدار پادشاه اردن
3904 - تمبر دیدار پادشاه اردن

فروخته شده
   
تمبر دیدار پادشاه اردن - بلوک
3904 - تمبر دیدار پادشاه اردن - بلوک

90,000 تومان

 
 
تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران
3905 - تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران

فروخته شده
   
تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - بلوک
3905 - تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - بلوک

20,000 تومان

 
 
تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا
3906 - تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا

فروخته شده
   
تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا - بلوک
3906 - تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا - بلوک

150,000 تومان

 
 
تمبر روز ملل متحد
3907 - تمبر روز ملل متحد

4,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3907 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

20,000 تومان

 
 
تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم
3908 - تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم

فروخته شده
   
تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک
3908 - تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک

فروخته شده
 
در حال بارگذاری...