تمبر سال 1341

سری۱ افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان
سری۲ افتتاح سد کرج (امیرکبیر)
سری۳ افتتاح سد سپیدرود
سری۴ پانزدهمین سال یونسکو
سری۵ مبارزه جهانی بر ضد مالاریا
سری۶ سمپوزیوم صنایع نفتی آسیا و خاورمیانه
سری۷ کنگره پزشکی خاورمیانه و خاورنزدیک
سری۸ روز ملل متحد
سری۹ روز کودک
سری۱۰ سمینار خلیج فارس
سری۱۱ افتتاح هتل هیلتون- تهران
سری۱۲ کمک به زلزله زدگان قزوین
سری۱۳ افتتاح سدمحمدرضاشاه پهلوی(دز)
سری۱۴ روز کارگر
 
41 - مجموعه کامل سال 41
41 - مجموعه کامل سال 41

178,000 تومان 

فروخته شده
   
41 - مجموعه کامل سال 41 - بلوک
41 - مجموعه کامل سال 41 - بلوک

فروخته شده
   
کارخانه قند نیشکر خوزستان
4101 - تمبر کارخانه قند نیشکر خوزستان

5,000 تومان  4,500 تومان

   
تمبر کارخانه قند نیشکر خوزستان - بلوک
4101 - تمبر کارخانه قند نیشکر خوزستان - بلوک

30,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر سد امیرکبیر
4102 - تمبر سد امیرکبیر

5,500 تومان 

فروخته شده
   
تمبر سد امیرکبیر - بلوک
4102 - تمبر سد امیرکبیر - بلوک

33,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر سد سپیدرود
4103 - تمبر سد سپیدرود

7,000 تومان  6,500 تومان

   
تمبر سد سپیدرود - بلوک
4103 - تمبر سد سپیدرود - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر پانزدهمین سال یونسکو
4104 - تمبر پانزدهمین سال یونسکو

فروخته شده
   
تمبر پانزدهمین سال یونسکو - بلوک
4104 - تمبر پانزدهمین سال یونسکو - بلوک

فروخته شده
   
تمبر مبارزه جهانی با مالاریا
4105 - تمبر مبارزه جهانی با مالاریا

فروخته شده
   
تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک
4105 - تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا
4106 - تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا

6,500 تومان  6,000 تومان

   
تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا - بلوک
4106 - تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا - بلوک

فروخته شده
   
تمبر کنگره پزشکی
4107 - تمبر کنگره پزشکی

5,000 تومان

   
تمبر کنگره پزشکی - بلوک
4107 - تمبر کنگره پزشکی - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز ملل متحد
4108 - تمبر روز ملل متحد

12,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4108 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز کودک
4109 - تمبر روز کودک

28,000 تومان  25,000 تومان

   
تمبر روز کودک - بلوک
4109 - تمبر روز کودک - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر سمینار خلیج فارس
4110 - تمبر سمینار خلیج فارس

فروخته شده
   
تمبر سمینار خلیج فارس - بلوک
4110 - تمبر سمینار خلیج فارس - بلوک

فروخته شده
   
تمبر هتل هیلتون
4111 - تمبر هتل هیلتون

28,000 تومان  25,000 تومان

   
تمبر هتل هیلتون - بلوک
4111 - تمبر هتل هیلتون - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین
4112 - تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین

3,500 تومان 

فروخته شده
   
تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - بلوک
4112 - تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - بلوک

فروخته شده
   
تمبر سد دز
4113 - تمبر سد دز

50,000 تومان

   
تمبر سد دز - بلوک
4113 - تمبر سد دز - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز کارگر
4114 - تمبر روز کارگر

فروخته شده
   
تمبر روز کارگر - بلوک
4114 - تمبر روز کارگر - بلوک

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...