اسکناس خارجی

 
اسکناس 10 روپیه نپال
اسکناس 10 روپیه پلیمر نپال (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 روپیه نپال
اسکناس 10 روپیه پلیمر نپال (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند (تک بانکی)
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند (جفت بانکی)
اسکناس 10 مارک 1986 فنلاند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 مارک فنلاند
اسکناس 10 مارک فنلاند (تک بانکی)

70,000 تومان

   
اسکناس 10 مارک فنلاند
اسکناس 10 مارک فنلاند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 کرون ایسلند
اسکناس 10 کرون ایسلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناسهای ایسلند
اسکناس 10 کرون ایسلند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 مارک فنلاند (تک بانکی)
اسکناس 20 مارک فنلاند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 مارک فنلاند (جفت بانکی)
اسکناس 20 مارک فنلاند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار مقدونیه (تک بانکی)
اسکناس 50 دینار مقدونیه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دینار مقدونیه (جفت بانکی)
اسکناس 50 دینار مقدونیه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 کرون ایسلند
اسکناس 50 کرون ایسلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 کرون ایسلند (جفت بانکی)
اسکناس 50 کرون ایسلند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (تک بانکی)
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (جفت بانکی)
اسکناس 0.5 سانتیم اروگوئه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس تک 1 لیتاس لیتوانی
اسکناس 1 لیتاس لیتوانی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 لیتاس لیتوانی (جفت بانکی)

22,000 تومان

   
اسکناس 1 استرال آرژانتین (تک بانکی)
اسکناس 1 استرال آرژانتین (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 استرال آرژانتین (جفت بانکی)
اسکناس 1 استرال آرژانتین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (تک بانکی)
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (جفت بانکی)
اسکناس 1 اسکودو 1964 شیلی (جفت بانکی)

28,000 تومان

   
اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 افغانی افغانستان (تک بانکی)
اسکناس 1 افغانی افغانستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 امرو امریکای شمالی (تک بانکی)
اسکناس 1 امرو امریکای شمالی (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 1 امرو امریکای شمالی (جفت بانکی)
اسکناس 1 امرو امریکای شمالی (جفت بانکی)

36,000 تومان

   
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (تک بانکی)
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (جفت بانکی)
اسکناس 1 بولیوار 1929 بولیوی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 بیلتوف روسیه MMM
اسکناس 1 بیلتوف روسیه MMM (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 بیلتوف روسیه MMM
اسکناس 1 بیلتوف روسیه MMM (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (تک بانکی)
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (تک بانکی)

13,000 تومان

   
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)
اسکناس 1 تنگه قزاقستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...