سوآزیلند

نام کشور: سوازیلند
پایتخت: لوبامبا
واحد پول: لیلانگنی
معنی نام کشور: سرزمین مردمان سوازی

 

 
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)

28,000 تومان

   
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...