لسوتو

نام کشور: لسوتو
پایتخت: ماسرو
واحد پول: لوتی
معنی نام کشور: سیاه یا تیره پوست

نشان ملی:

 
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (جفت بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (جفت بانکی)

40,000 تومان

   
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)

17,000 تومان

   
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (جفت بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (جفت بانکی)

34,000 تومان

 
 
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (تک بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (جفت بانکی)
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...