چاد

نام کشور: چاد
پایتخت: انجامنا
واحد پول: فرانک
معنی نام کشور: دریاچه چاد

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 فرانک 2000 چاد (تک بانکی)
اسکناس 1000 فرانک چاد (تک بانکی)

42,000 تومان

   
اسکناس 1000 فرانک چاد (جفت بانکی)
اسکناس 1000 فرانک چاد (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...