اندونزی

INDONESIA

نام کشور: اندونزی
پایتخت: چاکارتا
واحد پول: روپیه
معنی نام کشور: جزیره هند

نشان ملی:

 

 
اسکناس 1 سن اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 1 سن اندونزی (تک بانکی)

2,000 تومان

   
اسکناس 1 سن اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 1 سن اندونزی (جفت بانکی)

4,000 تومان

   
اسکناس 10 روپیه 1959 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 10 روپیه 1959 اندونزی (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 10 روپیه 1959 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 10 روپیه 1959 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 سن اندونزی
اسکناس 10 سن اندونزی (تک بانکی)

2,000 تومان

   
اسکناس 10 سن اندونزی
اسکناس 10 سن اندونزی (جفت بانکی)

4,000 تومان

   
اسکناس 100 روپیه اندونزی
اسکناس 100 روپیه 1984 اندونزی (تک بانکی)

6,000 تومان

   
اسکناس 100 روپیه اندونزی
اسکناس 100 روپیه 1984 اندونزی (جفت بانکی)

12,000 تومان

 
 
اسکناس 100 روپیه اندونزی
اسکناس 100 روپیه اندونزی (تک بانکی)

5,500 تومان

   
اسکناس 100 روپیه اندونزی
اسکناس 100 روپیه اندونزی (جفت بانکی)

11,000 تومان

   
اسکناس 1000 روپیه 1987 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 1000 روپیه 1987 اندونزی (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 1000 روپیه 1987 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 روپیه 1987 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 1000 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)

7,000 تومان

   
اسکناس 1000 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 1000 روپیه اندونزی
اسکناس 1000 روپیه اندونزی (تک بانکی)

4,000 تومان

   
اسکناس 1000 روپیه اندونزی
اسکناس 1000 روپیه اندونزی (جفت بانکی)

8,000 تومان

 
 
اسکناس 10000 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 10000 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 10000 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 روپیه 1998 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 10000 روپیه 1998 اندونزی (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 10000 روپیه 1998 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 10000 روپیه 1998 اندونزی (جفت بانکی)

36,000 تومان

 
 
اسکناس 2.5 روپیه 1964 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 2.5 روپیه 1964 اندونزی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2.5 روپیه 1964 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 2.5 روپیه 1964 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 روپیه 2009 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 2000 روپیه 2009 اندونزی (تک بانکی)

5,000 تومان

   
اسکناس 2000 روپیه 2009 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 2000 روپیه 2009 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 25 سن اندونزی
اسکناس 25 سن اندونزی (تک بانکی)

3,000 تومان

   
اسکناس 25 سن اندونزی
اسکناس 25 سن اندونزی (جفت بانکی)

6,000 تومان

   
اسکناس 500 روپیه 1988 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 500 روپیه 1988 اندونزی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 روپیه 1988 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 500 روپیه 1988 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 500 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)

12,000 تومان

   
اسکناس 500 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 500 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)
اسکناس 5000 روپیه 1992 اندونزی (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 5000 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)
اسکناس 5000 روپیه 1992 اندونزی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...