برمه

 
اسکناس 1 کیات برمه
اسکناس 1 کیات برمه (تک بانکی)

3,000 تومان

   
اسکناس 1 کیات برمه
اسکناس 1 کیات برمه (جفت بانکی)

6,000 تومان

   
اسکناس 10 کیات برمه
اسکناس 10 کیات برمه (تک بانکی)

6,500 تومان

   
اسکناس 10 کیات برمه
اسکناس 10 کیات برمه (جفت بانکی)

13,000 تومان

 
 
اسکناس 25 کیات برمه
اسکناس 25 کیات برمه (تک بانکی)

8,000 تومان

   
اسکناس 25 کیات برمه
اسکناس 25 کیات برمه (جفت بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 5 کیات برمه
اسکناس 5 کیات برمه (تک بانکی)

4,500 تومان

   
اسکناس 5 کیات برمه
اسکناس 5 کیات برمه (جفت بانکی)

9,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...