اسکناسهای برمه

 
اسکناس 1 کیات برمه
اسکناس 1 کیات برمه (تک بانکی)

2,500 تومان

   
اسکناس 1 کیات برمه
اسکناس 1 کیات برمه (جفت بانکی)

5,000 تومان

 
 
اسکناس 10 کیات برمه
اسکناس 10 کیات برمه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 کیات برمه
اسکناس 10 کیات برمه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 25 کیات برمه
اسکناس 25 کیات برمه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 کیات برمه
اسکناس 25 کیات برمه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 کیات برمه
اسکناس 5 کیات برمه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 کیات برمه
اسکناس 5 کیات برمه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
در حال بارگذاری...