بنگلادش

 
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش (تک بانکی)

7,000 تومان

   
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 1982 بنگلادش (جفت بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش (تک بانکی)

4,500 تومان

   
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش
اسکناس 10 تاکا 2013 بنگلادش (جفت بانکی)

9,000 تومان

 
 
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش
اسکناس 2 تاکا 2010 بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش (تک بانکی)

8,000 تومان

   
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش
اسکناس 20 تاکا 2011 بنگلادش (جفت بانکی)

16,000 تومان

 
 
اسکناس 20 تاکا بنگلادش
اسکناس 20 تاکا بنگلادش (تک بانکی)

7,000 تومان

   
اسکناس 20 تاکا بنگلادش
اسکناس 20 تاکا بنگلادش (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 تاکا بنگلادش
اسکناس 5 تاکا بنگلادش (تک بانکی)

3,500 تومان

   
اسکناس 5 تاکا بنگلادش
اسکناس 5 تاکا بنگلادش (جفت بانکی)

7,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...