اسکناسهای سوریه

 
اسکناس 5 لیره سوریه
اسکناس 5 لیره سوریه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 لیره سوریه
اسکناس 5 لیره سوریه (جفت بانکی)

9,000 تومان

 
 
اسکناس 500 لیره سوریه
اسکناس 500 لیره سوریه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 لیره سوریه
اسکناس 500 لیره سوریه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
در حال بارگذاری...