اسکناسهای فیلیپین

نام کشور: فیلیپین
پایتخت: مانیل
واحد پول: پزو
معنی نام کشور: سرزمین شاه فیلیپ

 
اسکناس 10 پزو فیلیپین
اسکناس 10 پزو فیلیپین (تک بانکی)

9,000 تومان

   
اسکناس 10 پزو فیلیپین
اسکناس 10 پزو فیلیپین (جفت بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 2 پزو فیلیپین
اسکناس 2 پزو فیلیپین (تک بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 2 پزو فیلیپین
اسکناس 2 پزو فیلیپین (جفت بانکی)

20,000 تومان

 
 
اسکناس 20 پزو فیلیپین
اسکناس 20 پزو فیلیپین (تک بانکی)

8,500 تومان

   
اسکناس 20 پزو فیلیپین
اسکناس 20 پزو فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (تک بانکی)
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (تک بانکی)

19,000 تومان

   
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 1970 فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین (تک بانکی)

17,000 تومان

   
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین (جفت بانکی)
اسکناس 50 پزو 2012 فیلیپین (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...