اسکناسهای قرقیزستان

 
اسکناس 1 تیین قرقیزستان
اسکناس 1 تین قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 تیین قرقیزستان
اسکناس 1 تین قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 سوم قرقیزستان
اسکناس 1 سوم قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 سوم قرقیزستان
اسکناس 1 سوم قرقیزستان (جفت بانکی)

8,000 تومان

 
 
اسکناس 10 تین قرقیزستان
اسکناس 10 تین قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 تین قرقیزستان
اسکناس 10 تین قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سوم قرقیزستان
اسکناس 10 سوم قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 سوم قرقیزستان
اسکناس 10 سوم قرقیزستان (جفت بانکی)

16,000 تومان

 
 
اسکناس 20 سوم قرقیزستان
اسکناس 20 سوم قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 سوم قرقیزستان
اسکناس 20 سوم قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 تین قرقیزستان
اسکناس 50 تین قرقیزستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 تین قرقیزستان
اسکناس 50 تین قرقیزستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...