باهاما

 
اسکناس 1 دلار باهاما (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار باهاما (تک بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 1 دلار باهاما (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار باهاما (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دلار باهاما (تک بانکی)
اسکناس 1/2 دلار 1974 باهاما (تک بانکی)

50,000 تومان

   
اسکناس 1/2 دلار 1974 باهاما (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 دلار 1974 باهاما (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1/2 دلار باهاما (تک بانکی)
اسکناس 1/2 دلار باهاما (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 1/2 دلار باهاما (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 دلار باهاما (جفت بانکی)

36,000 تومان

   
اسکناس 3 دلار باهاما (تک بانکی)
اسکناس 3 دلار باهاما (تک بانکی)

52,000 تومان

   
اسکناس 3 دلار باهاما (جفت بانکی)
اسکناس 3 دلار باهاما (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...