جامائیکا

 
اسکناس 2 دلار جامائیکا
اسکناس 2 دلار جامائیکا (تک بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار جامائیکا
اسکناس 2 دلار جامائیکا (جفت بانکی)

28,000 تومان

   
اسکناس 50 دلار جامائیکا (تک بانکی)
اسکناس 50 دلار جامائیکا (تک بانکی)

12,000 تومان

   
اسکناس 50 دلار جامائیکا (جفت بانکی)
اسکناس 50 دلار جامائیکا (جفت بانکی)

24,000 تومان

 
 
اسکناس 50 دلار جامائیکا - هیبریدی (تک بانکی)
اسکناس 50 دلار جامائیکا - هیبریدی (تک بانکی)

13,000 تومان

   
اسکناس 50 دلار جامائیکا - هیبریدی (جفت بانکی)
اسکناس 50 دلار جامائیکا - هیبریدی (جفت بانکی)

26,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...