آلمان شرقی

 
اسکناس 100 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)
اسکناس 100 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)

80,000 تومان

   
اسکناس 100 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)
اسکناس 100 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)
اسکناس 200 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)
اسکناس 200 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)
اسکناس 50 مارک آلمان شرقی (تک بانکی)

50,000 تومان

   
اسکناس 50 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)
اسکناس 50 مارک آلمان شرقی (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...