آذربایجان

نام کشور: آذربایجان
پایتخت: باکو
واحد پول: منات
معنی نام کشور: نگهبان آتش

نشان ملی: 

 
اسکناس 500 منات آذربایجان (تک بانکی)
اسکناس 500 منات آذربایجان (تک بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 500 منات آذربایجان (جفت بانکی)
اسکناس 500 منات آذربایجان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...