اقیانوسیه

 
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (تک بانکی)

65,000 تومان

   
اسکناس 1 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 1 دلار استرالیا (تک بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (تک بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (تک بانکی)

27,000 تومان

   
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (جفت بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1992 تونگا (جفت بانکی)

54,000 تومان

 
 
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (تک بانکی)
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (تک بانکی)

13,000 تومان

   
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (جفت بانکی)
اسکناس 1 پانگا 2009 تونگا (جفت بانکی)

26,000 تومان

   
اسکناس 2 تالا ساموآ (جفت بانکی)
اسکناس 2 تالا ساموآ (جفت بانکی)

46,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)

18,000 تومان

 
 
اسکناس 2 دلار استرالیا (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار استرالیا (تک بانکی)

36,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار فیجی (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار فیجی (تک بانکی)

25,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار فیجی (جفت بانکی)

50,000 تومان

 
 
اسکناس 2 دلار نیوزلند (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار نیوزلند (تک بانکی)

55,000 تومان

   
اسکناس 2 پانگا 1995 تونگا (جفت بانکی)
اسکناس 2 پانگا 1995 تونگا (جفت بانکی)

50,000 تومان

   
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو (تک بانکی)

22,000 تومان

   
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)

30,000 تومان

 
 
اسکناس 3 دلار جزایر کوک
اسکناس 3 دلار جزایر کوک (تک بانکی)

34,000 تومان

   
اسکناس 5 تالا ساموآ (تک بانکی)
اسکناس 5 تالا ساموآ (تک بانکی)

28,000 تومان

   
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (تک بانکی)

34,000 تومان

   
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار 2011 فیجی (جفت بانکی)

68,000 تومان

 
 
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 5 دلار فیجی (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار فیجی (تک بانکی)

37,000 تومان

   
اسکناس 5 دلار فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار فیجی (جفت بانکی)

74,000 تومان

 
 
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار 1987 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار استرالیا (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار استرالیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار نیوزلند
اسکناس 1 دلار نیوزلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار نیوزلند (جفت بانکی)
اسکناس 1 دلار نیوزلند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (تک بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (جفت بانکی)
اسکناس 1 پانگا 1995 تونگا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار 2007 فیجی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...