جزایر سلیمان

نام کشور: جزایر سلیمان
پایتخت: هونیارا
واحد پول: دلار جزایر سلیمان
معنی نام کشور:

داستانی مبنی بر اینکه حضرت سلیمان گنج هایش را در آنجا پنهان کرده

نشان ملی:

 
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 10 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 2 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

40,000 تومان

 
 
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار جزایر سلیمان (جفت بانکی)

30,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...