پاپوآ گینه نو

 
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (تک بانکی)
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)
اسکناس 2 کینا 2007 پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو (تک بانکی)

23,000 تومان

   
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 2 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)

46,000 تومان

 
 
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)
اسکناس 20 کینا پاپوآ گینه نو (جفت بانکی)

36,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...