تمبرهای رضا شاه

 
تمبر رضاشاه "اولین سری تصویری"
تمبر رضاشاه "اولین سری تصویری"

فروخته شده
   
تمبر رضاشاه "بدون زیرنویس" -ممهور
تمبر رضاشاه "بدون زیرنویس" -ممهور

50,000 تومان

   
تمبر رضاشاه "تاجگذاری" -ممهور
تمبر رضاشاه "تاجگذاری" -ممهور

100,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر رضاشاه "دهمین سال سلطنت رضاشاه"
تمبر رضاشاه "دهمین سال سلطنت رضاشاه"

فروخته شده
 
 
تمبر رضاشاه "سری دیناری "
تمبر رضاشاه "سری دیناری "

70,000 تومان

   
تمبر رضاشاه "سری ستونی"
تمبر رضاشاه "سری ستونی" -ممهور

70,000 تومان

   
تمبر رضاشاه با "زیرنویس فرانسه"
تمبر رضاشاه با "زیرنویس فرانسه" -ممهور

70,000 تومان

   
تمبر رضاشاه سری پستی هوایی - نو
تمبر رضاشاه سری پستی هوایی - نو

1,120,000 تومان  970,000 تومان

 
 
تمبر رضاشاه سورشارژ "سلطنت پهلوی"
تمبر رضاشاه سورشارژ "سلطنت پهلوی"-ممهور

40,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر رضاشاه عقابی با سورشارژ "IRAN"
تمبر رضاشاه عقابی با سورشارژ "IRAN" -منتخب نو

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...