تعریف ردیف یا باند: Bande= Strip

1394/05/28

ردیف یا باند: Bande= Strip

 

در راهنمای تمبر این اصطلاح بیشتر در تمبرهای شیر و خورشید اولیه بکار رفته. 3 یا 4 کلیشه را پهلوی هم بطور افقی بنام افقی و یا روی هم بنام ردیف عمودی قرار داده و چاپ می کردند ولی عموماً باند به چند تمبر دندانه دار و یا بدون دندانه می گویند که پهلوی هم از ورق اصلی جدا شده باشند.

(تعدادی از تمبرهای شیر و خورشید اولیه ایران بصورت باند چاپ شده اند.)

نمونه افقی:

نمونه باند عمودی:

در حال بارگذاری...