گفتگوی تمدنها

نمونه تمبر منتشر شده توسط ایران در سال 1380

 
تمبر مشترک گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان - شیت
تمبر مشترک گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان - شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر

15,000 تومان

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - بلوک

65,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین

20,000 تومان

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس

14,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- بلوک

60,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان

فروخته شده
 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش

10,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - بلوک

45,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - مینی شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - مینی شیت

فروخته شده
 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا

فروخته شده
 
 
تمبر  گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - مینی شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - مینی شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک

12,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - بلوک

55,000 تومان

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها روسیه - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : رومانی
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : رومانی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...