گفتگوی تمدنها

نمونه تمبر منتشر شده توسط ایران در سال 1380

 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا

12,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر

10,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - بلوک

40,000 تومان

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اندونزی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین

13,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوکراین - شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا

25,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اوگاندا - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس

8,500 تومان

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس- شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان

11,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بلغارستان - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش

5,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - بلوک

22,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - مینی شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش - مینی شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی

فروخته شده
 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا

فروخته شده
   
تمبر  گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - مینی شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : تانزانیا - مینی شیت

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک

8,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - بلوک

35,000 تومان

   
تمبر گفتگوی تمدنها روسیه - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه

2,500 تومان

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : زیمبابوه - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : زیمبابوه

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : زیمبابوه - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : زیمبابوه - بلوک

فروخته شده
   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : ساحل عاج - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : ساحل عاج

15,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...