گفتگوی تمدنها

نمونه تمبر منتشر شده توسط ایران در سال 1380

 
تمبر گفتگوی تمدنها روسیه - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : بلاروس

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : بنگلادش

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : روسیه - شیت

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : رومانی
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : رومانی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : پاکستان - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : پاکستان

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : پاکستان - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : پاکستان - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : کره جنوبی
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : کره جنوبی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : قرقیزستان
پاکت مهر روز گفتگوی تمدنها چاپ : قرقیزستان

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر مشترک گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان - شیت
تمبر مشترک گفتگوی تمدنها چاپ : لهستان - شیت

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر  گفتگوی تمدنها چاپ : قرقیزستان - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : قرقیزستان

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : قرقیزستان - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : قرقیزستان - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : جمهوری چک - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کره جنوبی - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کره جنوبی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کره جنوبی - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کره جنوبی - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : الجزایر - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کوبا - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کوبا

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کوبا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کوبا - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : ساحل عاج - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : ساحل عاج

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : ساحل عاج - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : ساحل عاج - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : اسپانیا - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - بلوک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - بلوک

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - شیت
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : بوسنی - شیت

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کرواسی - تک
تمبر گفتگوی تمدنها چاپ : کرواسی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
در حال بارگذاری...