شماره حسابهای فروشگاه تمبر مانا

نام بانک : تجارت 

شماره حساب:        9912507065

شماره کارت :     5859831018842301

شماره  شبا :    IR24 0180 0000 0000 9912 5070 65

 


نام بانک : ملی  

شماره حساب :        0205671516007

شماره کارت :      6037991899251213

شماره شبا :    IR26 0170 0000 0020 5671 5160 07

 


 

نام بانک : ملت 

 

شماره حساب :        5922587535

شماره  کارت:     6104337745799674

 

بنام محمود احمدیخالی
در حال بارگذاری...