ناصرالدین شاه

Nasir ad-Din Nadar.jpg

ناصرالدین شاه قاجار

دوره پادشاهی: از 1227 تا 1275 شمسی

مدت سلطنت : 48 سال

 
تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار"
تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار"

فروخته شده
   
تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار"
تمبر "پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار" بلوک

فروخته شده
   
تمبر قاجار "سری ناصری بزرگ یا سری گراوه "
تمبر قاجار " سورشارژ OFFICIEL "

1,600,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر قاجار "تجدید چاپ"
تمبر قاجار "تجدید چاپ"

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "تغییر قیمت شاهی"
تمبر قاجار "تغییر قیمت شاهی"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "سری تاکس"
تمبر قاجار "سری تاکس"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "سری لیتوگراف"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "سری ناصری بزرگ یا سری گراوه "
تمبر قاجار "سری ناصری بزرگ یا سری گراوه "

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "ناصری دور الوان"
تمبر قاجار "ناصری دور الوان"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری شویدی"
تمبر قاجار "ناصری شویدی"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری طلایی"
تمبر قاجار "ناصری طلایی"

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - 16 شاهی
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - 16 شاهی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - 1شاهی
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - 1شاهی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - بلوک  1شاهی
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - بلوک 1شاهی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - بلوک  8 شاهی
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - بلوک 8 شاهی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - بلوک 16 شاهی
تمبر قاجار "ناصری طلایی" - بلوک 16 شاهی

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

 
 
تمبر قاجار "ناصری طلایی" -ممهور
تمبر قاجار "ناصری طلایی" -ممهور

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]

   
تمبر قاجار "ناصری محرابی"
تمبر قاجار "ناصری محرابی"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری محرابی" - منتخب
تمبر قاجار "ناصری محرابی" - منتخب

32,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- 10 شاهی
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- 10 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- شیت 10 شاهی
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- شیت 10 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- شیت هفت شاهی
تمبر قاجار "ناصری چاپ فرانسه"- شیت هفت شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "ناصری چهارجور"
تمبر قاجار "ناصری چهارجور"

170,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "پاکت تمبردار"
تمبر قاجار "پاکت تمبردار"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ بوداپست"
تمبر قاجار "چاپ بوداپست"

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...