مظفرالدین شاه

Mozafaredin shah qajar.jpeg

مظفرالدین شاه قاجار

دوره پادشاهی: از 1275 تا 1285 شمسی

مدت سلطنت : 10 سال

 
تمبر قاجار "PL تهران"
تمبر قاجار "PL تهران"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "تغییر قیمت تمام رخ"
تمبر قاجار "تغییر قیمت تمام رخ"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "تغییر قیمت داخله "
تمبر قاجار "تغییر قیمت داخله "

فروخته شده
   
تغییر قیمت روی ناصری طلایی
تمبر قاجار "تغییر قیمت روی ناصری طلایی" -ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "سورشارژ controle "
تمبر قاجار "سورشارژ controle "

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری provisoire" - چاپ اول
تمبر قاجار "مظفری provisoire" - چاپ اول

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری تمام رخ"
تمبر قاجار "مظفری تمام رخ" - ممهور

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری سورشارژ provisoire"
تمبر قاجار "مظفری سورشارژ provisoire" - ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "مظفری نشاندار"
تمبر قاجار "مظفری نشاندار"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سبز"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سبز" - ممهور

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید" - ممهور

فروخته شده
   
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید" - نو

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید"
تمبر قاجار "مظفری کاغذ سفید" -منتخب تک

فروخته شده
   
تمبر قاجار "پست شهری تهران"
تمبر قاجار "پست شهری تهران"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 1 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 1 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 10 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 10 شاهی

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 2 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 2 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 3 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 3 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 50 قران ممهور
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف بزرگ" 50 قران ممهور

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف کوچک" 12 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف کوچک" 12 شاهی

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف کوچک" 5 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -حروف کوچک" 5 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 1 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 1 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 1 قران
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 1 قران

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 10 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 10 شاهی

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 12 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 12 شاهی

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 2 شاهی
تمبر قاجار "چاپ تهران -سورشارژ 8 ضلعی" 2 شاهی

فروخته شده
   
چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه"

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه" بدل
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه" بدل

فروخته شده
 
 
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه" بدل نو
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ 5 قران سیاه" بدل نو

فروخته شده
   
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ provisoire"
تمبر قاجار "چاپ تهران سورشارژ provisoire" - نو

فروخته شده
   
تمبر قاجار - آجودان مخصوص
تمبر قاجار - آجودان مخصوص

فروخته شده
   
تمبر قاجار - تمبرهای موقتی - ممهور
تمبر قاجار - تمبرهای موقتی - ممهور

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...