احمد شاه

AhmadShahQajar2.jpg

احمد شاه قاجار

دوره پادشاهی: از 1288 تا 1304 شمسی

مدت سلطنت : 16 سال

 
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی  کنترل"
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی کنترل"

150,000 تومان

   
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی  کنترل- تغییر قیمت"
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی کنترل- تغییر قیمت"

130,000 تومان

   
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی کوچک"
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی کوچک" - ممهور

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی کوچک"
تمبر احمدشاه قاجار "احمدی کوچک" - نو

فروخته شده
 
 
تمبر احمدشاه قاجار "امانات پستی" - نو
تمبر احمدشاه قاجار "امانات پستی" - نو

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "تاجگذاری" - بلوک
تمبر احمدشاه قاجار "تاجگذاری" - بلوک

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "تاجگذاری" - نو
تمبر احمدشاه قاجار "تاجگذاری" - نو

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "تغییر قیمت 6 شاهی"
تمبر احمدشاه قاجار "تغییر قیمت 6 شاهی"

فروخته شده
 
 
تمبر احمدشاه قاجار "تغییر قیمت"
تمبر احمدشاه قاجار "تغییر قیمت" - ممهور

130,000 تومان

   
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1333"
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1333" - ممهور

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1335"
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1335"

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1336"
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1336"

فروخته شده
 
 
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1337"
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1337"

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1337" اصل
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ 1337" اصل

360,000 تومان  270,000 تومان

   
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ رسمی "
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ رسمی "

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ یعقوبی" - ممهور
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ یعقوبی" - ممهور

150,000 تومان

 
 
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ یعقوبی"
تمبر احمدشاه قاجار "سورشارژ یعقوبی" - نو

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "شیروخورشید مشروطه"
تمبر احمدشاه قاجار "شیروخورشید مشروطه" -ممهور

75,000 تومان

   
تمبر احمدشاه قاجار "موقتی 1919"
تمبر احمدشاه قاجار "موقتی 1919"

فروخته شده
   
تمبر قاجاتمبر احمدشاه قاجار "موقتی 5-1924" ر "احمدی بزرگ" - ممهور
تمبر احمدشاه قاجار "موقتی 5-1924"

فروخته شده
 
 
مکاتیب دولتی-service
تمبر احمدشاه قاجار "مکاتیب دولتی-service" - نو

فروخته شده
   
تمبر احمدشاه قاجار "مکاتیب دولتی-تاجگذاری"
تمبر احمدشاه قاجار "مکاتیب دولتی-تاجگذاری"

110,000 تومان

   
تمبر احمدشاه قاجار سری دیوانی - نو
تمبر احمدشاه قاجار سری دیوانی - نو

7,950,000 تومان  6,360,000 تومان

   
تمبر احمدشاه قاجار سری دیوانی service - نو
تمبر احمدشاه قاجار سری دیوانی service - نو

7,875,000 تومان  6,290,000 تومان

 
 
تمبر قاجار "احمدی بزرگ" - بلوک
تمبر قاجار "احمدی بزرگ" - بلوک

فروخته شده
   
تمبر قاجار "احمدی بزرگ" - ممهور
تمبر قاجار "احمدی بزرگ" - ممهور

40,000 تومان

   
تمبر قاجار "احمدی بزرگ"
تمبر قاجار "احمدی بزرگ" - نو

فروخته شده
   
تمبرهای میرزا کوچک خان جنگلی - بلوک

1,000,000 تومان  650,000 تومان

 
 
تمبرهای میرزا کوچک خان جنگلی
تمبرهای میرزا کوچک خان جنگلی - نو

250,000 تومان  160,000 تومان

             
 
در حال بارگذاری...