ممهور محمدرضاشاه

 
تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - ممهور
3905 - تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - ممهور

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - ممهور
4003 - تمبر روز ملل متحد - ممهور

800 تومان

   
تمبر روز درختکاری - ممهور
4004 - تمبر روز درختکاری - ممهور

1,000 تومان

   
تمبر سد سپیدرود - ممهور
4103 - تمبر سد سپیدرود - ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - ممهور
4112 - تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - ممهور

فروخته شده
   
تمبر سد همدان - ممهور
4205 - تمبر سد همدان - ممهور

فروخته شده
   
تمبر کارخانه کود شیمیایی - بلوک
4210 - تمبر کارخانه کود شیمیایی - بلوک

3,000 تومان

   
تمبر روز کودک - ممهور
4214 - تمبر روز کودک - ممهور

1,500 تومان

 
 
تمبر اطاق صنایع و معادن - ممهور
4219 - تمبر اطاق صنایع و معادن - ممهور

فروخته شده
   
تمبر نوروز 43 - ممهور
4222 - تمبر نوروز 43 - ممهور

فروخته شده
   
تمبر روز هواشناسی - ممهور
4301 - تمبر روز هواشناسی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر آموزشگاه نابینایان - ممهور
4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان - ممهور

3,000 تومان

 
 
تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - ممهور
4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر انستیتو آفات گیاهی - ممهور
4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی - ممهور

1,500 تومان

   
تمبر جشن مهرگان - ممهور
4308 - تمبر جشن مهرگان - ممهور

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - ممهور
4310 - تمبر روز ملل متحد - ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر کنفرانس پتروشیمی - ممهور
4313 - تمبر کنفرانس پتروشیمی - ممهور

فروخته شده
   
تمبر دیدار پادشاه بلژیک - ممهور
4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک - ممهور

فروخته شده
   
تمبر تولد زکریا رازی - ممهور
4315 - تمبر تولد زکریا رازی - ممهور

فروخته شده
   
4316 - تمبر دیدار پادشاه نروژ - ممهور

فروخته شده
 
 
تمبر لوایح ششگانه - ممهور
4317 - تمبر لوایح ششگانه - ممهور

500 تومان

   
تمبر کنفرانس حقوق زن - ممهور
4318 - تمبر کنفرانس حقوق زن - ممهور

فروخته شده
   
تمبر نوروز 44 - ممهور
4319 - تمبر نوروز 44 - ممهور

فروخته شده
   
تمبر دیدار رئیس جمهور تونس - ممهور
4320 - تمبر دیدار رئیس جمهور تونس - ممهور

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...