تمبر سال 1328

سری۱ بیاد مساعی ایران درجنگ جهانی دوم
سری۲ هزارمین سال تولد ابن سینا(سری دوم)
سری۳ هزارمین سال تولد ابن سینا(سری سوم)
سری۴ ۷۵سالگی تاسیس اتحادیه پستی جهانی
 
تمبر بیاد مساعی ایران در جنگ جهانی دوم
2801 - تمبر بیاد مساعی ایران در جنگ جهانی دوم

500,000 تومان  450,000 تومان

   
2801 - تمبر بیاد مساعی ایران در جنگ جهانی دوم - بلوک
2801 - تمبر بیاد مساعی ایران در جنگ جهانی دوم - بلوک

فروخته شده
   
تمبر هزاره ابن سینا (سری دوم)
2802 - تمبر هزاره ابن سینا (سری دوم+ 4 سری دیگر)

200,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر هزاره ابن سینا (سری دوم) - بلوک
2802 - تمبر هزاره ابن سینا (سری دوم+ 4 سری دیگر) - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم)
2803 - تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم+ 4 سری دیگر)

200,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم) - بلوک
2803 - تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم+ 4 سری دیگر) - بلوک

فروخته شده
   
تمبر اتحادیه جهانی پستی upu
2804 - تمبر اتحادیه جهانی پستی upu

500,000 تومان  450,000 تومان

   
تمبر اتحادیه جهانی پستی upu - بلوک
2804 - تمبر اتحادیه جهانی پستی upu - بلوک

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...