تمبر سال 1331

سری۱ ۷۷۰سالگی تولد سعدی 
سری۲ چاه شماره ۳ البرز در قم
سری۳ ملی شدن صنعت نفت در ایران
 
تمبر تولد سعدی
3101 - تمبر تولد سعدی

فروخته شده
   
تمبر تولد سعدی - بلوک
3101 - تمبر تولد سعدی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر چاه شماره 3 البرز در قم
3102 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم

100,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر چاه شماره 3 البرز در قم - بلوک
3102 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر ملی شدن صنعت نفت
3103 - تمبر ملی شدن صنعت نفت

فروخته شده
   
تمبر ملی شدن صنعت نفت - بلوک
3103 - تمبر ملی شدن صنعت نفت - بلوک

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...