تمبر سال 1332

سری۱ چاه البرز در قم (سری هوائی) 
سری۲ روز ملل متحد
سری۳ تمبر ورزشهای باستانی
سری۴ ملی شدن صنایع شیلات در ایران
 
تمبر چاه شماره 3 البرز در قم (سری هوایی)
3201 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم (سری هوایی)

فروخته شده
   
تمبر چاه شماره 3 البرز در قم (سری هوایی) - بلوک
3201 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم (سری هوایی) - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد
3202 - تمبر روز ملل متحد

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3202 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

80,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر ورزشهای باستانی
3203 - تمبر ورزشهای باستانی

1,300,000 تومان  1,200,000 تومان

   
تمبر ورزشهای باستانی - بلوک
3203 - تمبر ورزشهای باستانی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر ملی شدن صنایع شیلات
3204 - تمبر ملی شدن صنایع شیلات

1,300,000 تومان  1,200,000 تومان

   
تمبر ملی شدن صنایع شیلات - بلوک
3204 - تمبر ملی شدن صنایع شیلات - بلوک

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...