تمبر سال 1332

سری۱ چاه البرز در قم (سری هوائی) 
سری۲ روز ملل متحد
سری۳ تمبر ورزشهای باستانی
سری۴ ملی شدن صنایع شیلات در ایران
 
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3202 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

80,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...