تمبر سال 1333

سری۱ هزاره ابوعلی سینا "سری پنجم"
سری۲ کودتای ۲۸ مرداد
سری۳ روز ملل متحد
سری۴ کنفرانس جنگلبانی هندوستان
3301 - تمبر هزاره ابن سینا (سری پنجم+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 33011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری1 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری پنجم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


3301 - تمبر هزاره ابن سینا (سری پنجم+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 33014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 100 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری1 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری پنجم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


3302 - تمبر کودتای 28 مرداد

کد کالا: 33021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 34 / 3 قطعه / 50 قطعه / 11 / نسبتا کمیاب

سری2 عنوان تمبر:  کودتای 28 مرداد    تاریخ انتشار :  28 مرداد 1333... بیشتر 


3302 - تمبر کودتای 28 مرداد - بلوک

کد کالا: 33024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 68 / 12 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک بسیار کمیاب

سری2 عنوان تمبر:  کودتای 28 مرداد    تاریخ انتشار :  28 مرداد 1333... بیشتر 


3303 - تمبر روز ملل متحد

کد کالا: 33031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 36 / 2 قطعه / 50 قطعه / 11 / نسبتا کمیاب

سری3 عنوان تمبر:  روز ملل متحد (2)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1333 بیشتر 


3303 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

کد کالا: 33034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 56 در 72 / 8 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک کمیاب

سری3 عنوان تمبر: روز ملل متحد (2)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1333   بیشتر 


3304 - تمبر کنفرانس جنگلبانی هندوستان

کد کالا: 33041

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 29 در 40 / 4 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / بسیار کمیاب

سری4 عنوان تمبر: چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان   تاریخ انتشار :  20 آذر 1333... بیشتر 


3304 - تمبر کنفرانس جنگلبانی هندوستان - بلوک

کد کالا: 33044

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 58 در 80 / 16 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک بسیار کمیاب

سری4 عنوان تمبر:  چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان   تاریخ انتشار :  20 آذر 1333... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...