تمبر سال 1335

سری۱ افتتاح بیمارستان نمازی شیراز
سری۲ بازیهای المپیک ملبورن
سری۳ خواجه نصیرالدین طوسی
سری۴ جمبوری ملی پیشاهنگی
سری۵ کنگره سازمان جهانی بهداشت
سری۶ روز ملل متحد
سری۷ صدمین سالگرد تلگراف در ایران
سری۸ دیدار رئیس جمهور پاکستان
سری۹ تولد "لرد بیدن پاول" موسس پیشاهنگی
 
تکسری کامل تمبر سال 35
35 - مجموعه کامل سال 35

850,000 تومان  690,000 تومان

   
بلوک کامل تمبر سال 35
35 - مجموعه کامل سال 35 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر بیمارستان نمازی شیراز
3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز

250,000 تومان  210,000 تومان

   
تمبر بیمارستان نمازی شیراز - بلوک
3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک
3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک

150,000 تومان  125,000 تومان

   
تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک - بلوک
3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک - بلوک

فروخته شده
   
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی

120,000 تومان  100,000 تومان

   
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی

110,000 تومان  90,000 تومان

   
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت

15,000 تومان  12,000 تومان

   
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز ملل متحد
3506 - تمبر روز ملل متحد

15,000 تومان  12,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3506 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران

100,000 تومان  85,000 تومان

   
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان

10,000 تومان  8,500 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک

فروخته شده
   
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی

80,000 تومان  65,000 تومان

   
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...