تمبر سال 1338

سری۱ صدمین سال صلیب سرخ
سری۲ مسابقات کشتی آزاد جهان- تهران
سری۳ روز ملل متحد
سری۴ دیدار "ایوب خان" رئیس جمهور پاکستان
سری۵ تاسیس سازمان بین المللی کار
سری۶ تمبر افتتاح پل خرمشهر
 
38 - مجموعه کامل سال 38
38 - مجموعه کامل سال 38

180,000 تومان  140,000 تومان

   
38 - مجموعه کامل سال 38 - بلوک
38 - مجموعه کامل سال 38 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر صدمین سال صلیب سرخ
3801 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ

50,000 تومان  45,000 تومان

   
تمبر صدمین سال صلیب سرخ - بلوک
3801 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ - بلوک

420,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر مسابقات کشتی تهران
3802 - تمبر مسابقات کشتی تهران

45,000 تومان  40,000 تومان

   
تمبر مسابقات کشتی تهران - بلوک
3802 - تمبر مسابقات کشتی تهران - بلوک

270,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد
3803 - تمبر روز ملل متحد

5,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3803 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

29,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان
3804 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان

30,000 تومان  25,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک
3804 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک

فروخته شده
   
تمبر سازمان بین المللی کار
3805 - تمبر سازمان بین المللی کار

30,000 تومان  26,000 تومان

   
تمبر سازمان بین المللی کار - بلوک
3805 - تمبر سازمان بین المللی کار - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر افتتاح پل خرمشهر
3806 - تمبر افتتاح پل خرمشهر

20,000 تومان  18,000 تومان

   
تمبر افتتاح پل خرمشهر - بلوک
3806 - تمبر افتتاح پل خرمشهر - بلوک

160,000 تومان 

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...