تمبر سال 1339

سری۱ ریشه کنی مالاریا
سری۲ سال پناهندگان
سری۳ هفته المپیک ایران(المپیک۱۹۶۰رم)
سری۴ دیدار ملک حسین پادشاه اردن
سری۵ سومین جمبوری پیشاهنگی ایران
سری۶ ازدواج محمدرضاپهلوی و فرح دیبا
سری۷ روز ملل متحد
سری۸ دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران
 
39 - مجموعه کامل سال 39
39 - مجموعه کامل سال 39

170,000 تومان  160,000 تومان

   
39 - مجموعه کامل سال 39 - بلوک
39 - مجموعه کامل سال 39 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر ریشه کنی مالاریا
3901 - تمبر ریشه کنی مالاریا

45,000 تومان

   
تمبر ریشه کنی مالاریا - بلوک
3901 - تمبر ریشه کنی مالاریا - بلوک

300,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر سال پناهندگان
3902 - تمبر سال پناهندگان

5,000 تومان

   
تمبر سال پناهندگان - بلوک
3902 - تمبر سال پناهندگان - بلوک

فروخته شده
   
تمبر المپیک 1960 رم
3903 - تمبر المپیک 1960 رم

30,000 تومان

   
تمبر المپیک 1960 رم - بلوک
3903 - تمبر المپیک 1960 رم - بلوک

180,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار پادشاه اردن
3904 - تمبر دیدار پادشاه اردن

30,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه اردن - بلوک
3904 - تمبر دیدار پادشاه اردن - بلوک

180,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران
3905 - تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران

فروخته شده
   
تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - بلوک
3905 - تمبر جمبوری پیشاهنگی ایران - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا
3906 - تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا

35,000 تومان

   
تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا - بلوک
3906 - تمبر عروسی محمدرضا و فرح دیبا - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد
3907 - تمبر روز ملل متحد

5,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3907 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

30,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم
3908 - تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم

15,000 تومان

   
تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک
3908 - تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...