تمبر سال 1341

سری۱ افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان
سری۲ افتتاح سد کرج (امیرکبیر)
سری۳ افتتاح سد سپیدرود
سری۴ پانزدهمین سال یونسکو
سری۵ مبارزه جهانی بر ضد مالاریا
سری۶ سمپوزیوم صنایع نفتی آسیا و خاورمیانه
سری۷ کنگره پزشکی خاورمیانه و خاورنزدیک
سری۸ روز ملل متحد
سری۹ روز کودک
سری۱۰ سمینار خلیج فارس
سری۱۱ افتتاح هتل هیلتون- تهران
سری۱۲ کمک به زلزله زدگان قزوین
سری۱۳ افتتاح سدمحمدرضاشاه پهلوی(دز)
سری۱۴ روز کارگر
 
41 - مجموعه کامل سال 41
41 - مجموعه کامل سال 41

195,000 تومان  160,000 تومان

   
41 - مجموعه کامل سال 41 - بلوک
41 - مجموعه کامل سال 41 - بلوک

فروخته شده
   
کارخانه قند نیشکر خوزستان
4101 - تمبر کارخانه قند نیشکر خوزستان

6,000 تومان  5,000 تومان

   
تمبر کارخانه قند نیشکر خوزستان - بلوک
4101 - تمبر کارخانه قند نیشکر خوزستان - بلوک

34,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر سد امیرکبیر
4102 - تمبر سد امیرکبیر

6,000 تومان  5,000 تومان

   
تمبر سد امیرکبیر - بلوک
4102 - تمبر سد امیرکبیر - بلوک

38,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر سد سپیدرود
4103 - تمبر سد سپیدرود

8,000 تومان  7,000 تومان

   
تمبر سد سپیدرود - بلوک
4103 - تمبر سد سپیدرود - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر پانزدهمین سال یونسکو
4104 - تمبر پانزدهمین سال یونسکو

5,000 تومان  4,000 تومان

   
تمبر پانزدهمین سال یونسکو - بلوک
4104 - تمبر پانزدهمین سال یونسکو - بلوک

28,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر مبارزه جهانی با مالاریا
4105 - تمبر مبارزه جهانی با مالاریا

12,000 تومان  11,000 تومان

   
تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک
4105 - تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک

66,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا
4106 - تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا

7,500 تومان  6,500 تومان

   
تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا - بلوک
4106 - تمبر سمپوزیوم نفتی آسیا - بلوک

44,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر کنگره پزشکی
4107 - تمبر کنگره پزشکی

5,500 تومان  5,000 تومان

   
تمبر کنگره پزشکی - بلوک
4107 - تمبر کنگره پزشکی - بلوک

35,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر روز ملل متحد
4108 - تمبر روز ملل متحد

15,000 تومان  13,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4108 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

80,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز کودک
4109 - تمبر روز کودک

28,000 تومان  25,000 تومان

   
تمبر روز کودک - بلوک
4109 - تمبر روز کودک - بلوک

210,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر سمینار خلیج فارس
4110 - تمبر سمینار خلیج فارس

5,000 تومان

   
تمبر سمینار خلیج فارس - بلوک
4110 - تمبر سمینار خلیج فارس - بلوک

39,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر هتل هیلتون
4111 - تمبر هتل هیلتون

30,000 تومان  27,000 تومان

   
تمبر هتل هیلتون - بلوک
4111 - تمبر هتل هیلتون - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین
4112 - تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین

4,000 تومان

   
تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - بلوک
4112 - تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین - بلوک

20,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر سد دز
4113 - تمبر سد دز

55,000 تومان  49,000 تومان

   
تمبر سد دز - بلوک
4113 - تمبر سد دز - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز کارگر
4114 - تمبر روز کارگر

8,000 تومان  7,000 تومان

   
تمبر روز کارگر - بلوک
4114 - تمبر روز کارگر - بلوک

45,000 تومان 

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...