تمبر سال 1342

سری۱ لوایح ششگانه
سری۲ هفته نجات دنیا از گرسنگی
سری۳ دیدار "فردریک نهم" پادشاه دانمارک
سری۴ دیدار رئیس جمهوری هند از ایران
سری۵ افتتاح سد همدان
سری۶ صدمین سال تاسیس صلیب سرخ
سری۷ دیدار "علیاحضرت ژولیانا" ملکه هلند
سری۸ ایجاد سپاه دانش
سری۹ دیدار "دوگل" رئیس جمهور فرانسه 
سری۱۰ افتتاح کارخانه کود شیمیایی
سری۱۱ دیدار "هاینریش لوبکه" از ایران
سری۱۲ روز ملل متحد
سری۱۳ نیروی هوائی شاهنشاهی در کنگو
سری۱۴ روز کودک
سری۱۵ دیدار "لئونید برژنف" از ایران
سری۱۶ سالگرد درگذشت کمال آتاتورک
سری۱۷ سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر
سری۱۸ روز مادر
سری۱۹ اطاق صنایع و معادن ایران
سری۲۰ لوایح ششگانه
سری۲۱ بیستمین اجلاسیه اکافه
سری۲۲ نوروز ۴۳
 
42 - مجموعه کامل سال 42

1,350,000 تومان

   
42 - مجموعه کامل سال 42 - بلوک
42 - مجموعه کامل سال 42 - بلوک

فروخته شده
   
تمبر لوایح ششگانه
4201 - تمبر لوایح ششگانه

70,000 تومان

   
تمبر لوایح ششگانه - بلوک
4201 - تمبر لوایح ششگانه - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر نجات دنیا از گرسنگی
4202 - تمبر نجات دنیا از گرسنگی

60,000 تومان

   
تمبر نجات دنیا از گرسنگی - بلوک
4202 - تمبر نجات دنیا از گرسنگی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار پادشاه دانمارک
4203 - تمبر دیدار پادشاه دانمارک

80,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه دانمارک - بلوک
4203 - تمبر دیدار پادشاه دانمارک - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر دیدار رئیس جمهور هند
4204 - تمبر دیدار رئیس جمهور هند

70,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور هند - بلوک
4204 - تمبر دیدار رئیس جمهور هند - بلوک

فروخته شده
   
تمبر سد همدان
4205 - تمبر سد همدان

60,000 تومان

   
تمبر سد همدان - بلوک
4205 - تمبر سد همدان - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر صدمین سال صلیب سرخ
4206 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ

90,000 تومان

   
تمبر صدمین سال صلیب سرخ - بلوک
4206 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار ملکه هلند
4207 - تمبر دیدار ملکه هلند

90,000 تومان

   
تمبر دیدار ملکه هلند - بلوک
4207 - تمبر دیدار ملکه هلند - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر سپاه دانش
4208 - تمبر سپاه دانش

60,000 تومان

   
تمبر سپاه دانش - بلوک
4208 - تمبر سپاه دانش - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه
4209 - تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه

90,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه - بلوک
4209 - تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر کارخانه کود شیمیایی
4210 - تمبر کارخانه کود شیمیایی

100,000 تومان

   
تمبر کارخانه کود شیمیایی - بلوک
4210 - تمبر کارخانه کود شیمیایی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان
4211 - تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان

90,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان - بلوک
4211 - تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز ملل متحد
4212 - تمبر روز ملل متحد

15,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4212 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر نیروی هوایی در کنگو
4213 - تمبر نیروی هوایی در کنگو

20,000 تومان

   
تمبر نیروی هوایی در کنگو - بلوک
4213 - تمبر نیروی هوایی در کنگو - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر روز کودک
4214 - تمبر روز کودک

20,000 تومان

   
تمبر روز کودک - بلوک
4214 - تمبر روز کودک - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار رئیس جمهور شوروی
4215 - تمبر دیدار رئیس جمهور شوروی

70,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور شوروی - بلوک
4215 - تمبر دیدار رئیس جمهور شوروی - بلوک

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...