تمبر سال 1343

سری۱ روز هواشناسی
سری۲ سازمان جلب سیاحان
سری۳ افتتاح آموزشگاه نابینایان
سری۴ نمایشگاه ۷۰۰۰سال هنر ایران
سری۵ دومین کنگره جامعه دندانپزشکان
سری۶ دیدار امپراطوری اتیوپی از ایران
سری۷ انستیتوی آفات گیاهی
سری۸ جشن مهرگان
سری۹ قدردانی از خدمات بانو روزولت
سری۱۰ روز ملل متحد
سری۱۱ بازیهای المپیک در توکیو
سری۱۲ روز کودک
سری۱۳ کنفرانس پتروشیمی و گازنفت
سری۱۴ دیدار پادشاه بلژیک از ایران
سری۱۵ تولد ابوبکرمحمدبن ذکریا
سری۱۶ دیدار پادشاه نروژ از ایران
سری۱۷ ششم بهمن - روز شاه و مردم
سری۱۸ کنفرانس مقام زن
سری۱۹ نوروز ۴۴
سری۲۰ دیدار رئیس جمهور تونس
سری۲۱ سالگرد ملی شدن نفت
 
تمبر جشن مهرگان
4308 - تمبر جشن مهرگان

10,000 تومان

   
تمبر نوروز 44
4319 - تمبر نوروز 44

فروخته شده
   
43 - مجموعه کامل سال 43
43 - مجموعه کامل سال 43

460,000 تومان  420,000 تومان

   
تمبر سازمان جلب سیاحان
4302 - تمبر سازمان جلب سیاحان

35,000 تومان

 
 
تمبر المپیک توکیو
4311 - تمبر المپیک توکیو

15,000 تومان

   
تمبر 7000 سال هنر ایران - بلوک
4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران - بلوک

فروخته شده
   
تمبر جشن مهرگان - بلوک
4308 - تمبر جشن مهرگان - بلوک

75,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز کودک
4312 - تمبر روز کودک

30,000 تومان

 
 
تمبر بانو روزولت
4309 - تمبر بانو روزولت

30,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه اتیوپی
4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی

12,000 تومان

   
تمبر روز هواشناسی - بلوک
4301 - تمبر روز هواشناسی - بلوک

55,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر دیدار پادشاه بلژیک - بلوک
4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر سازمان جلب سیاحان - بلوک
4302 - تمبر سازمان جلب سیاحان - بلوک

250,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر بانو روزولت - بلوک
4309 - تمبر بانو روزولت - بلوک

230,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر المپیک توکیو - بلوک
4311 - تمبر المپیک توکیو - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز هواشناسی
4301 - تمبر روز هواشناسی

8,000 تومان

 
 
تمبر 7000 سال هنر ایران
4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران

100,000 تومان

   
تمبر تولد زکریا رازی - بلوک
4315 - تمبر تولد زکریا رازی - بلوک

75,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر انستیتو آفات گیاهی
4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی

20,000 تومان

   
تمبر آموزشگاه نابینایان
4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان

35,000 تومان

 
 
تمبر دیدار پادشاه بلژیک
4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک

17,000 تومان

   
تمبر آموزشگاه نابینایان - بلوک
4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان - بلوک

250,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر جامعه دندانپزشکان
4305 - تمبر جامعه دندانپزشکان

26,000 تومان

   
تمبر تولد زکریا رازی
4315 - تمبر تولد زکریا رازی

10,000 تومان

 
 
تمبر دیدار پادشاه نروژ - بلوک
4316 - تمبر دیدار پادشاه نروژ - بلوک

فروخته شده
   
تمبر کنفرانس حقوق زن
4318 - تمبر کنفرانس حقوق زن

14,000 تومان

   
تمبر کنفرانس حقوق زن - بلوک
4318 - تمبر کنفرانس حقوق زن - بلوک

120,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر کنفرانس پتروشیمی
4313 - تمبر کنفرانس پتروشیمی

15,000 تومان

 
 
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4310 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار پادشاه نروژ
4316 - تمبر دیدار پادشاه نروژ

27,000 تومان

   
تمبر انستیتو آفات گیاهی - بلوک
4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز کودک - بلوک
4312 - تمبر روز کودک - بلوک

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...