تمبر سال 1343

سری۱ روز هواشناسی
سری۲ سازمان جلب سیاحان
سری۳ افتتاح آموزشگاه نابینایان
سری۴ نمایشگاه ۷۰۰۰سال هنر ایران
سری۵ دومین کنگره جامعه دندانپزشکان
سری۶ دیدار امپراطوری اتیوپی از ایران
سری۷ انستیتوی آفات گیاهی
سری۸ جشن مهرگان
سری۹ قدردانی از خدمات بانو روزولت
سری۱۰ روز ملل متحد
سری۱۱ بازیهای المپیک در توکیو
سری۱۲ روز کودک
سری۱۳ کنفرانس پتروشیمی و گازنفت
سری۱۴ دیدار پادشاه بلژیک از ایران
سری۱۵ تولد ابوبکرمحمدبن ذکریا
سری۱۶ دیدار پادشاه نروژ از ایران
سری۱۷ ششم بهمن - روز شاه و مردم
سری۱۸ کنفرانس مقام زن
سری۱۹ نوروز ۴۴
سری۲۰ دیدار رئیس جمهور تونس
سری۲۱ سالگرد ملی شدن نفت
43 - مجموعه کامل سال 43

کد کالا: تک-43

460,000 تومان  420,000 تومان
موجود
1344 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 39 قطعه

  تمبرهای یادگاری ایران   دوره محمدرضا پهلوی   سال 1343   تعداد:  ... بیشتر 


43 - مجموعه کامل سال 43- بلوک

کد کالا: بلوک-43

فروخته شده
1344 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 39 قطعه

  تمبرهای یادگاری ایران   دوره محمدرضا پهلوی   سال 1343   تعداد:  ... بیشتر 


4301 - تمبر روز هواشناسی

کد کالا: 43011

8,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 29 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری1   عنوان تمبر:    روز هواشناسی   تاریخ انتشار :  3 فروردین 1343  ... بیشتر 


4301 - تمبر روز هواشناسی - بلوک

کد کالا: 43014

فروخته شده
55,000 تومان 
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 29 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری1   عنوان تمبر:    روز هواشناسی   تاریخ انتشار :  3 فروردین 1343  ... بیشتر 


4302 - تمبر سازمان جلب سیاحان

کد کالا: 43021

35,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 38 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری2   عنوان تمبر:    سازمان جلب سیاحان   تاریخ انتشار :  17  فروردین 1343... بیشتر 


4302 - تمبر سازمان جلب سیاحان - بلوک

کد کالا: 43024

فروخته شده
250,000 تومان 
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 76 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری2   عنوان تمبر:    سازمان جلب سیاحان   تاریخ انتشار :  17  فروردین 1343... بیشتر 


4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان

کد کالا: 43031

35,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری3   عنوان تمبر:    افتتاح آموزشگاه نابینایان   تاریخ انتشار :  29... بیشتر 


4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان - بلوک

کد کالا: 43034

فروخته شده
250,000 تومان 
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 80 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری3   عنوان تمبر:    افتتاح آموزشگاه نابینایان   تاریخ انتشار :  29... بیشتر 


4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران

کد کالا: 43041

100,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 42 در 51 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری4   عنوان تمبر:    افتتاح نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در واشنگتن   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران - بلوک

کد کالا: 43044

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 84 در 102 / 16 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک بسیار کمیاب

سری4   عنوان تمبر:    افتتاح نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در واشنگتن   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


4305 - تمبر جامعه دندانپزشکان

کد کالا: 43051

26,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 43 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری5   عنوان تمبر:    دومین کنگره جامعه دندانپزشکان   تاریخ انتشار :  23 شهریور 1343... بیشتر 


4305 - تمبر جامعه دندانپزشکان - بلوک

کد کالا: 43054

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 86 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری5   عنوان تمبر:    دومین کنگره جامعه دندانپزشکان   تاریخ انتشار :  23 شهریور 1343... بیشتر 


4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی

کد کالا: 43061

12,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 45 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری6   عنوان تمبر:    دیدار هیلاسلاسی امپراطور اتیوپی از ایران   تاریخ انتشار :  23... بیشتر 


4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - بلوک

کد کالا: 43064

فروخته شده
90,000 تومان 
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 90 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری6   عنوان تمبر:    دیدار هیلاسلاسی امپراطور اتیوپی از ایران   تاریخ انتشار :  23... بیشتر 


4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی

کد کالا: 43071

20,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری7   عنوان تمبر:   انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی   تاریخ انتشار :  1 مهر 1343... بیشتر 


4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی - بلوک

کد کالا: 43074

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 56 در 84 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری7   عنوان تمبر:   انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی   تاریخ انتشار :  1 مهر 1343... بیشتر 


4308 - تمبر جشن مهرگان

کد کالا: 43081

10,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری8   عنوان تمبر:    جشن مهرگان   تاریخ انتشار :  16 مهر 1343  ... بیشتر 


4308 - تمبر جشن مهرگان - بلوک

کد کالا: 43084

فروخته شده
75,000 تومان 
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 80 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری8   عنوان تمبر:    جشن مهرگان   تاریخ انتشار :  16 مهر 1343  ... بیشتر 


4309 - تمبر بانو روزولت

کد کالا: 43091

30,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری9   عنوان تمبر:    بمناسبت خدمات بانو الینور روزولت   تاریخ انتشار :  19 مهر 1343... بیشتر 


4309 - تمبر بانو روزولت - بلوک

کد کالا: 43094

فروخته شده
230,000 تومان 
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 80 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری9   عنوان تمبر:    بمناسبت خدمات بانو الینور روزولت   تاریخ انتشار :  19 مهر 1343... بیشتر 


4310 - تمبر روز ملل متحد

کد کالا: 43101

30,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری10   عنوان تمبر:   روز ملل متحد (سری 12)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1343... بیشتر 


4310 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

کد کالا: 43104

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 80 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری10   عنوان تمبر:   روز ملل متحد (سری 12)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1343... بیشتر 


4311 - تمبر المپیک توکیو

کد کالا: 43111

15,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 30 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / محمد مهروان

سری11   عنوان تمبر:   هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو   تاریخ انتشار :  4... بیشتر 


4311 - تمبر المپیک توکیو - بلوک

کد کالا: 43114

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 60 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / محمد مهروان / نسبتا کمیاب

سری11   عنوان تمبر:   هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو   تاریخ انتشار :  4... بیشتر 


4312 - تمبر روز کودک

کد کالا: 43121

30,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 34 در 41 / 3 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری12   عنوان تمبر:   روز کودک   تاریخ انتشار :  9 آبان 1343  ... بیشتر 


4312 - تمبر روز کودک - بلوک

کد کالا: 43124

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 68 در 82 / 12 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری12   عنوان تمبر:   روز کودک   تاریخ انتشار :  9 آبان 1343  ... بیشتر 


4313 - تمبر کنفرانس پتروشیمی

کد کالا: 43131

15,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 42 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری13   عنوان تمبر:   کنفرانس پتروشیمی و سمینار نفت   تاریخ انتشار :  25 آبان 1343... بیشتر 


4313 - تمبر کنفرانس پتروشیمی - بلوک

کد کالا: 43134

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 56 در 84 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری13   عنوان تمبر:   کنفرانس پتروشیمی و سمینار نفت   تاریخ انتشار :  25 آبان 1343... بیشتر 


4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک

کد کالا: 43141

17,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 45 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری14   عنوان تمبر:   دیدار باودوین پادشاه بلژیک از ایران   تاریخ انتشار :  26... بیشتر 


4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک - بلوک

کد کالا: 43144

فروخته شده
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 90 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری14   عنوان تمبر:   دیدار باودوین پادشاه بلژیک از ایران   تاریخ انتشار :  26... بیشتر 


4315 - تمبر تولد زکریا رازی

کد کالا: 43151

10,000 تومان
موجود
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 35 در 43 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری15   عنوان تمبر:   یکهزار و صدمین سال تولد زکریا رازی   تاریخ انتشار :  9 دی 1343... بیشتر 


4315 - تمبر تولد زکریا رازی - بلوک

کد کالا: 43154

فروخته شده
75,000 تومان 
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 70 در 86 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری15   عنوان تمبر:   یکهزار و صدمین سال تولد زکریا رازی   تاریخ انتشار :  9 دی 1343... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...