تمبر سال 1343

سری۱ روز هواشناسی
سری۲ سازمان جلب سیاحان
سری۳ افتتاح آموزشگاه نابینایان
سری۴ نمایشگاه ۷۰۰۰سال هنر ایران
سری۵ دومین کنگره جامعه دندانپزشکان
سری۶ دیدار امپراطوری اتیوپی از ایران
سری۷ انستیتوی آفات گیاهی
سری۸ جشن مهرگان
سری۹ قدردانی از خدمات بانو روزولت
سری۱۰ روز ملل متحد
سری۱۱ بازیهای المپیک در توکیو
سری۱۲ روز کودک
سری۱۳ کنفرانس پتروشیمی و گازنفت
سری۱۴ دیدار پادشاه بلژیک از ایران
سری۱۵ تولد ابوبکرمحمدبن ذکریا
سری۱۶ دیدار پادشاه نروژ از ایران
سری۱۷ ششم بهمن - روز شاه و مردم
سری۱۸ کنفرانس مقام زن
سری۱۹ نوروز ۴۴
سری۲۰ دیدار رئیس جمهور تونس
سری۲۱ سالگرد ملی شدن نفت
43 - مجموعه کامل سال 43

کد کالا: تک-43

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1344 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 39 قطعه

  تمبرهای یادگاری ایران   دوره محمدرضا پهلوی   سال 1343  ... بیشتر 


43 - مجموعه کامل سال 43- بلوک

کد کالا: بلوک-43

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1344 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 39 قطعه

  تمبرهای یادگاری ایران   دوره محمدرضا پهلوی   سال 1343  ... بیشتر 


4301 - تمبر روز هواشناسی

کد کالا: 43011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 29 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری1   عنوان تمبر:    روز هواشناسی   تاریخ انتشار :  3 فروردین 1343... بیشتر 


4301 - تمبر روز هواشناسی - بلوک

کد کالا: 43014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 29 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری1   عنوان تمبر:    روز هواشناسی   تاریخ انتشار :  3 فروردین 1343... بیشتر 


4302 - تمبر سازمان جلب سیاحان

کد کالا: 43021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 38 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری2   عنوان تمبر:    سازمان جلب سیاحان   تاریخ انتشار :  17  فروردین 1343... بیشتر 


4302 - تمبر سازمان جلب سیاحان - بلوک

کد کالا: 43024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 76 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری2   عنوان تمبر:    سازمان جلب سیاحان   تاریخ انتشار :  17  فروردین 1343... بیشتر 


4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان

کد کالا: 43031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری3   عنوان تمبر:    افتتاح آموزشگاه نابینایان   تاریخ انتشار :  29... بیشتر 


4303 - تمبر آموزشگاه نابینایان - بلوک

کد کالا: 43034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 80 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری3   عنوان تمبر:    افتتاح آموزشگاه نابینایان   تاریخ انتشار :  29... بیشتر 


4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران

کد کالا: 43041

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 42 در 51 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری4 عنوان تمبر:    افتتاح نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در واشنگتن   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران - بلوک

کد کالا: 43044

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 84 در 102 / 16 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک بسیار کمیاب

سری4 عنوان تمبر:    افتتاح نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در واشنگتن   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


4305 - تمبر جامعه دندانپزشکان

کد کالا: 43051

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 43 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری5   عنوان تمبر:    دومین کنگره جامعه دندانپزشکان   تاریخ انتشار :  23 شهریور... بیشتر 


4305 - تمبر جامعه دندانپزشکان - بلوک

کد کالا: 43054

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 86 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری5 عنوان تمبر:    دومین کنگره جامعه دندانپزشکان   تاریخ انتشار :  23 شهریور... بیشتر 


4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی

کد کالا: 43061

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 45 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری6   عنوان تمبر:    دیدار هیلاسلاسی امپراطور اتیوپی از ایران   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - بلوک

کد کالا: 43064

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 90 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری6   عنوان تمبر:    دیدار هیلاسلاسی امپراطور اتیوپی از ایران   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی

کد کالا: 43071

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری7 عنوان تمبر:   انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی   تاریخ انتشار :  1 مهر 1343... بیشتر 


4307 - تمبر انستیتو آفات گیاهی - بلوک

کد کالا: 43074

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 56 در 84 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری7 عنوان تمبر:   انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی   تاریخ انتشار :  1 مهر 1343... بیشتر 


4308 - تمبر جشن مهرگان

کد کالا: 43081

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری8   عنوان تمبر:    جشن مهرگان   تاریخ انتشار :  16 مهر 1343  ... بیشتر 


4308 - تمبر جشن مهرگان - بلوک

کد کالا: 43084

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 80 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری8   عنوان تمبر:    جشن مهرگان   تاریخ انتشار :  16 مهر 1343  ... بیشتر 


4309 - تمبر بانو روزولت

کد کالا: 43091

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری9   عنوان تمبر:    بمناسبت خدمات بانو الینور روزولت   تاریخ انتشار :  19 مهر... بیشتر 


4309 - تمبر بانو روزولت - بلوک

کد کالا: 43094

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 80 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری9   عنوان تمبر:    بمناسبت خدمات بانو الینور روزولت   تاریخ انتشار :  19 مهر... بیشتر 


4310 - تمبر روز ملل متحد

کد کالا: 43101

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری10   عنوان تمبر:   روز ملل متحد (سری 12)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1343... بیشتر 


4310 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

کد کالا: 43104

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 80 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری10 عنوان تمبر:   روز ملل متحد (سری 12)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1343... بیشتر 


4311 - تمبر المپیک توکیو

کد کالا: 43111

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 30 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / محمد مهروان

سری11   عنوان تمبر:   هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو   تاریخ انتشار :  4... بیشتر 


4311 - تمبر المپیک توکیو - بلوک

کد کالا: 43114

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 60 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / محمد مهروان / نسبتا کمیاب

سری11   عنوان تمبر:   هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو   تاریخ انتشار :  4... بیشتر 


4312 - تمبر روز کودک

کد کالا: 43121

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 34 در 41 / 3 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

سری12   عنوان تمبر:   روز کودک   تاریخ انتشار :  9 آبان 1343  ... بیشتر 


4312 - تمبر روز کودک - بلوک

کد کالا: 43124

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 68 در 82 / 12 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری12   عنوان تمبر:   روز کودک   تاریخ انتشار :  9 آبان 1343  ... بیشتر 


4313 - تمبر کنفرانس پتروشیمی

کد کالا: 43131

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 42 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری13   عنوان تمبر:   کنفرانس پتروشیمی و سمینار نفت   تاریخ انتشار :  25... بیشتر 


4313 - تمبر کنفرانس پتروشیمی - بلوک

کد کالا: 43134

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 56 در 84 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری13   عنوان تمبر:   کنفرانس پتروشیمی و سمینار نفت   تاریخ انتشار :  25... بیشتر 


4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک

کد کالا: 43141

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 45 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری14   عنوان تمبر:   دیدار باودوین پادشاه بلژیک از ایران   تاریخ انتشار :  26... بیشتر 


4314 - تمبر دیدار پادشاه بلژیک - بلوک

کد کالا: 43144

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 90 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری14   عنوان تمبر:   دیدار باودوین پادشاه بلژیک از ایران   تاریخ انتشار :  26... بیشتر 


4315 - تمبر تولد زکریا رازی

کد کالا: 43151

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 35 در 43 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

سری15   عنوان تمبر:   یکهزار و صدمین سال تولد زکریا رازی   تاریخ انتشار :  9 دی 1343... بیشتر 


4315 - تمبر تولد زکریا رازی - بلوک

کد کالا: 43154

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1343 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 70 در 86 / 8 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / بلوک کمیاب

سری15   عنوان تمبر:   یکهزار و صدمین سال تولد زکریا رازی   تاریخ انتشار :  9 دی 1343... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...