یادگاری محمدرضا

1801 - تمبر ازدواج محمدرضا و فوزیه

کد کالا: 18011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1318 / یادگاری / نو (بعضا با اثر شارنیه) / 25 در 40 / 5 قطعه / 11.5 / تنها تمبر یادگاری دوره رضاشاه

سری۱ عنوان تمبر:  عروسی محمدرضاشاه و فوزیه   تاریخ انتشار :  4 اردیبهشت 1318... بیشتر 


1801 - تمبر ازدواج محمدرضا و فوزیه - بلوک

کد کالا: 18014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1318 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 50 در 80 / 20 قطعه / 11.5 / بسیار کمیاب

سری۱ عنوان تمبر:  عروسی محمدرضاشاه و فوزیه   تاریخ انتشار :  4 اردیبهشت 1318... بیشتر 


2601 - تمبر هزاره ابن سینا (سری اول+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 26011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1326 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 13 در 13.5

سری۱ عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا   توجه: قیمت اعلام شده برای 5 سری 5تایی... بیشتر 


2601 - تمبر هزاره ابن سینا (سری اول+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 26014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1326 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 20 قطعه / 13 در 13.5

سری۱ عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا   توجه: قیمت اعلام شده برای 5 سری 5تایی... بیشتر 


2801 - تمبر بیاد مساعی ایران در جنگ جهانی دوم

کد کالا: 28011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 37 در 43 / 5 قطعه / 25 / 12.5

سری1 عنوان تمبر:  بیاد مساعی ایران در راه پیروزی جنگ جهانی دوم   تاریخ انتشار :  10... بیشتر 


2801 - تمبر بیاد مساعی ایران در جنگ جهانی دوم - بلوک

کد کالا: 28014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 74 در 86 / 20 قطعه / 25 / 12.5 / بسیار کمیاب

سری1 عنوان تمبر:  بیاد مساعی ایران در راه پیروزی جنگ جهانی دوم   تاریخ انتشار :  10... بیشتر 


2802 - تمبر هزاره ابن سینا (سری دوم+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 28021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 13 در 13.5

سری2 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری دوم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


2802 - تمبر هزاره ابن سینا (سری دوم+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 28024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 100 قطعه / 13 در 13.5

سری2 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری دوم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


2803 - تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 28031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری3 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری سوم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


2803 - تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 28034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 100 قطعه / 100 / 13 در 13.5 / نسبتا کمیاب

سری3 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری سوم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


2804 - تمبر اتحادیه جهانی پستی upu

کد کالا: 28041

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 42 / 2 قطعه / 50 قطعه / 11 / بسیار کمیاب

سری4 عنوان تمبر: هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه جهانی پست   تاریخ انتشار :  25 اسفند... بیشتر 


2804 - تمبر اتحادیه جهانی پستی upu - بلوک

کد کالا: 28044

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 56 در 84 / 8 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک کمیاب

سری4 عنوان تمبر:  هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه جهانی پست   تاریخ انتشار :  25... بیشتر 


2901 - تمبر تدفین رضاشاه

کد کالا: 29011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 43 در 58 / 2 قطعه / 50 قطعه / 11 / کمیاب

سری1 عنوان تمبر: مقبره رضاشاه پهلوی   تاریخ انتشار :  17 اردیبهشت 1329  ... بیشتر 


2901 - تمبر تدفین رضاشاه - بلوک

کد کالا: 29014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 86 در 116 / 8 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک کمیاب

سری1 عنوان تمبر:  مقبره رضاشاه پهلوی   تاریخ انتشار :  17 اردیبهشت 1329... بیشتر 


2902 - تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 29021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری2 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری چهارم   توجه: قیمت اعلام شده برای... بیشتر 


2902 - تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 29024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 100 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری2 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری چهارم   توجه: قیمت اعلام شده برای... بیشتر 


2903 - تمبر کنفرانس اقتصاد اسلامی

کد کالا: 29031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 36 در 46 / 1 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / بسیار کمیاب

سری3 عنوان تمبر:   دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی   تاریخ انتشار :  10 مهر... بیشتر 


2903 - تمبر کنفرانس اقتصاد اسلامی - بلوک

کد کالا: 29034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 72 در 92 / 1 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / بلوک بسیار کمیاب

سری3 عنوان تمبر:    دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی   تاریخ انتشار :  10... بیشتر 


2904 - تمبر تولد محمدرضا شاه

کد کالا: 29041

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 44 / 6 قطعه / 50 قطعه / 12.5 / بسیار کمیاب

سری4 عنوان تمبر:   سی و یکمین سال تولد محمدرضا شاه   تاریخ انتشار :  4 آبان 1329... بیشتر 


2904 - تمبر تولد محمدرضا شاه - بلوک

کد کالا: 29044

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 88 / 24 قطعه / 50 قطعه / 12.5 / بلوک بسیار کمیاب

سری4 عنوان تمبر:    سی و یکمین سال تولد محمدرضا شاه   تاریخ انتشار :  4 آبان 1329... بیشتر 


2905 - تمبر نجات آذربایجان

کد کالا: 29051

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 41 / 6 قطعه / 50 قطعه / 11 / بسیار کمیاب

سری5 عنوان تمبر:   سالگرد نجات آذربایجان   تاریخ انتشار :  21 آذر 1329... بیشتر 


2905 - تمبر نجات آذربایجان - بلوک

کد کالا: 29054

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 82 / 24 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک بسیار کمیاب

سری5 عنوان تمبر:    سالگرد نجات آذربایجان   تاریخ انتشار :  21 آذر 1329... بیشتر 


2906 - تمبر عروسی شاه و ثریا

کد کالا: 29061

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 43 / 6 قطعه / 50 قطعه / 11 / بسیار کمیاب

سری6 عنوان تمبر:   عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری   تاریخ انتشار :  23 بهمن 1329... بیشتر 


2906 - تمبر عروسی شاه و ثریا - بلوک

کد کالا: 29064

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 86 / 24 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک بسیار کمیاب

سری6 عنوان تمبر:    عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری   تاریخ انتشار :  23 بهمن... بیشتر 


2907 - تمبر هزاره ابونصر فارابی

کد کالا: 29071

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 11 / بسیار کمیاب

سری7 عنوان تمبر:   هزاره ابونصر فارابی   تاریخ انتشار :  1 اسفند 1329... بیشتر 


2907 - تمبر هزاره ابونصر فارابی - بلوک

کد کالا: 29074

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 60 در 80 / 8 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک بسیار کمیاب

سری7 عنوان تمبر:    هزاره ابونصر فارابی   تاریخ انتشار :  1 اسفند 1329... بیشتر 


3101 - تمبر تولد سعدی

کد کالا: 31011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 40 / 3 قطعه / 100 / 11 / نسبتا کمیاب

سری1 عنوان تمبر:   هفتصد و هفتادمین سال تولد شیخ سخن ، سعدی شیرازی   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


3101 - تمبر تولد سعدی - بلوک

کد کالا: 31014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-سالم / 60 در 80 / 12 قطعه / 100 / 11 / بلوک کمیاب

سری1 عنوان تمبر:    هفتصد و هفتادمین سال تولد شیخ سخن ، سعدی شیرازی   تاریخ انتشار : ... بیشتر 


3102 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم

کد کالا: 31021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 41 / 4 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / نسبتا کمیاب

سری2 عنوان تمبر:   چاه شماره 3 البرز در قم (زمینی)   تاریخ انتشار :  1 اسفند 1331... بیشتر 


3102 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم - بلوک

کد کالا: 31024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 82 / 16 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / بلوک کمیاب

سری2 عنوان تمبر:    چاه شماره 3 البرز در قم (زمینی)   تاریخ انتشار :  1 اسفند... بیشتر 


3103 - تمبر ملی شدن صنعت نفت

کد کالا: 31031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 40 / 5 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / نسبتا کمیاب

سری3 عنوان تمبر:   ملی شدن صنعت نفت در ایران   تاریخ انتشار :  29 اسفند 1331... بیشتر 


3103 - تمبر ملی شدن صنعت نفت - بلوک

کد کالا: 31034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 80 / 20 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / بلوک کمیاب

سری3 عنوان تمبر:    ملی شدن صنعت نفت در ایران   تاریخ انتشار :  29 اسفند 1331... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...