تمبر پهلوی

 
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی

120,000 تومان

   
تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک
3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک

880,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی

110,000 تومان

   
تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک
3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک

770,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت

15,000 تومان

   
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد
3506 - تمبر روز ملل متحد

15,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3506 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران

100,000 تومان

   
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک

660,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان

10,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک
3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی

80,000 تومان

   
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک

550,000 تومان 

فروخته شده
   
تکسری کامل تمبر سال 36
36 - مجموعه کامل سال 36

540,000 تومان  490,000 تومان

   
36 - مجموعه کامل سال 36 - بلوک
36 - مجموعه کامل سال 36 - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر راه آهن تهران-مشهد
3601 - تمبر راه آهن تهران-مشهد

220,000 تومان

   
تمبر راه آهن تهران-مشهد - بلوک
3601 - تمبر راه آهن تهران-مشهد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا
3602 - تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا

100,000 تومان  90,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا - بلوک
3602 - تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر ششمین کنگره پزشکی
3603 - تمبر ششمین کنگره پزشکی

7,000 تومان

   
تمبر ششمین کنگره پزشکی - بلوک
3603 - تمبر ششمین کنگره پزشکی - بلوک

فروخته شده
   
تمبر دیدار پادشاه عراق
3604 - تمبر دیدار پادشاه عراق

14,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه عراق - بلوک
3604 - تمبر دیدار پادشاه عراق - بلوک

100,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر کنفرانس نقشه برداری
3605 - تمبر کنفرانس نقشه برداری

50,000 تومان

   
تمبر کنفرانس نقشه برداری - بلوک
3605 - تمبر کنفرانس نقشه برداری - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد
3606 - تمبر روز ملل متحد

50,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3606 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر مسابقات وزنه برداری
3607 - تمبر مسابقات وزنه برداری

45,000 تومان

   
تمبر مسابقات وزنه برداری - بلوک
3607 - تمبر مسابقات وزنه برداری - بلوک

330,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر تاسیس بی سیم
3608 - تمبر تاسیس بی سیم

فروخته شده
   
تمبر تاسیس بی سیم - بلوک
3608 - تمبر تاسیس بی سیم - بلوک

110,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...