تمبر پهلوی

44 - مجموعه کامل سال 44

کد کالا: تک-44

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1344 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 39 قطعه

  تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال۱۳۴۴  ... بیشتر 


2601 - تمبر هزاره ابن سینا (سری اول+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 26011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1326 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 13 در 13.5

سری۱ عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا   توجه: قیمت اعلام شده برای 5 سری 5تایی... بیشتر 


2601 - تمبر هزاره ابن سینا (سری اول+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 26014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1326 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 20 قطعه / 13 در 13.5

سری۱ عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا   توجه: قیمت اعلام شده برای 5 سری 5تایی... بیشتر 


2803 - تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 28031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری3 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری سوم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


2803 - تمبر هزاره ابن سینا (سری سوم+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 28034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1328 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 100 قطعه / 100 / 13 در 13.5 / نسبتا کمیاب

سری3 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری سوم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


2902 - تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 29021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری2 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری چهارم   توجه: قیمت اعلام شده برای... بیشتر 


2902 - تمبر هزاره ابن سینا (سری چهارم+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 29024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1329 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 100 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری2 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری چهارم   توجه: قیمت اعلام شده برای... بیشتر 


3202 - تمبر روز ملل متحد

کد کالا: 32021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1332 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 40 / 2 قطعه / 50 قطعه / 11


3301 - تمبر هزاره ابن سینا (سری پنجم+ 4 سری دیگر)

کد کالا: 33011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 36 / 25 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری1 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری پنجم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


3301 - تمبر هزاره ابن سینا (سری پنجم+ 4 سری دیگر) - بلوک

کد کالا: 33014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 72 / 100 قطعه / 100 / 13 در 13.5

سری1 عنوان تمبر:  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا - سری پنجم   توجه: قیمت اعلام شده برای 5... بیشتر 


3401 - تمبر لباسهای محلی ایران

کد کالا: 34011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1334 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 28 در 40 / 5 قطعه / 50 قطعه / 11 / محمد جوادی پور / بسیار کمیاب


3601 - تمبر راه آهن تهران-مشهد

کد کالا: 36011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1336 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 30 در 43 / 3 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / قدیمی و کمیاب


45 - مجموعه کامل سال 45

کد کالا: تک-45

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1345 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 41 قطعه

تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال 1345   تعداد:   27... بیشتر 


3102 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم

کد کالا: 31021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 41 / 4 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / نسبتا کمیاب

سری2 عنوان تمبر:   چاه شماره 3 البرز در قم (زمینی)   تاریخ انتشار :  1 اسفند 1331... بیشتر 


4202 - تمبر نجات دنیا از گرسنگی

کد کالا: 42021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1342 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 32 در 44 / 3 قطعه / 50 قطعه / 3 / 11 / نسبتا کمیاب

14 ریال با شارنیه


4206 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ

کد کالا: 42061

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1342 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 41 / 2 قطعه / 50 قطعه / 3 / 11 / نسبتا کمیاب

چسب قهوه ای


46 - مجموعه کامل سال 46

کد کالا: تک-46

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1346 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 37 قطعه

تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال 1346   تعداد:   23... بیشتر 


3102 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم - بلوک

کد کالا: 31024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 82 / 16 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / بلوک کمیاب

سری2 عنوان تمبر:    چاه شماره 3 البرز در قم (زمینی)   تاریخ انتشار :  1 اسفند... بیشتر 


4209 - تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه

کد کالا: 42091

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1342 / یادگاری / نو (با شارنیه) / 31 در 46 / 2 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5 / نسبتا کمیاب

با شارنیه


4219 - تمبر اطاق صنایع و معادن

کد کالا: 42191

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1342 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 32 در 32 / 1 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

نکته: اولین تمبرمربع شکل تاریخ پست ایران!!! بعد از گذشت 95 سال از انتشار اولین تمبر ایران در سال 1247


47- مجموعه کامل سال 47

کد کالا: تک-47

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1347 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 38 قطعه

تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال 1347   تعداد:   21... بیشتر 


3103 - تمبر ملی شدن صنعت نفت

کد کالا: 31031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 40 / 5 قطعه / 50 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / نسبتا کمیاب

سری3 عنوان تمبر:   ملی شدن صنعت نفت در ایران   تاریخ انتشار :  29 اسفند 1331... بیشتر 


4219 - تمبر اطاق صنایع و معادن - بلوک

کد کالا: 42194

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1342 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 65 در 65 / 4 قطعه / 50 قطعه / 4 / 10.5

نکته: اولین تمبرمربع شکل تاریخ پست ایران!!! بعد از گذشت 95 سال از انتشار اولین تمبر ایران در سال 1247


48- مجموعه کامل سال 48

کد کالا: تک-48

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1348 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 44 قطعه

تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال 1348   تعداد:   25... بیشتر 


3103 - تمبر ملی شدن صنعت نفت - بلوک

کد کالا: 31034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1331 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 80 / 20 قطعه / 11 / افضل الدین آذربد / بلوک کمیاب

سری3 عنوان تمبر:    ملی شدن صنعت نفت در ایران   تاریخ انتشار :  29 اسفند 1331... بیشتر 


38 - مجموعه کامل سال 38 - بلوک

کد کالا: بلوک-38

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1344 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 39 قطعه


34 - مجموعه کامل سال 34

کد کالا: تک-34

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1344 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 39 قطعه

با کیفیت سوپر و بسیار عالی


49- مجموعه کامل سال 49

کد کالا: تک-49

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1349 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 42 قطعه

تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال 1349   تعداد:   21... بیشتر 


3302 - تمبر کودتای 28 مرداد

کد کالا: 33021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 26 در 34 / 3 قطعه / 50 قطعه / 11 / نسبتا کمیاب

سری2 عنوان تمبر:  کودتای 28 مرداد    تاریخ انتشار :  28 مرداد 1333... بیشتر 


51- مجموعه کامل سال 51

کد کالا: تک-51

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1351 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 56 قطعه

تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال 1351   تعداد:   22... بیشتر 


3302 - تمبر کودتای 28 مرداد - بلوک

کد کالا: 33024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1333 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 52 در 68 / 12 قطعه / 50 قطعه / 11 / بلوک بسیار کمیاب

سری2 عنوان تمبر:  کودتای 28 مرداد    تاریخ انتشار :  28 مرداد 1333... بیشتر 


50- مجموعه کامل سال 50

کد کالا: تک-50

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1350 / تکسری سال کامل / نو-با کیفیت عالی / 38 قطعه

تمبرهای یادگاری ایران دوره محمدرضا پهلوی   سال 1350   تعداد:   19... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...