تمبر پهلوی

 
تمبر تولد سعدی
3101 - تمبر تولد سعدی

فروخته شده
   
تمبر چاه شماره 3 البرز در قم
3102 - تمبر چاه شماره 3 البرز در قم

100,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3202 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

80,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3403 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک
3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
3506 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
   
تمبر صدمین سال تلگراف در ایران
3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران

100,000 تومان

   
تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی
3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی

80,000 تومان

 
 
تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا
3602 - تمبر دیدار رئیس جمهور ایتالیا

100,000 تومان  90,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه عراق - بلوک
3604 - تمبر دیدار پادشاه عراق - بلوک

100,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر تاسیس بی سیم - بلوک
3608 - تمبر تاسیس بی سیم - بلوک

110,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر راه آهن تهران - تبریز
3702 - تمبر راه آهن تهران - تبریز

فروخته شده
 
 
تمبر تولد رودکی
3705 - تمبر تولد رودکی

فروخته شده
   
تمبر صدمین سال صلیب سرخ
3801 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ

60,000 تومان

   
تمبر مسابقات کشتی تهران
3802 - تمبر مسابقات کشتی تهران

55,000 تومان

   
تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک
3908 - تمبر دیدار ملکه الیزابت دوم - بلوک

فروخته شده
 
 
40 - مجموعه کامل سال 40
40 - مجموعه کامل سال 40

80,000 تومان  75,000 تومان

   
تمبر سد سپیدرود - بلوک
4103 - تمبر سد سپیدرود - بلوک

65,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک
4105 - تمبر مبارزه جهانی با مالاریا - بلوک

110,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4108 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

فروخته شده
 
 
تمبر سد دز
4113 - تمبر سد دز

70,000 تومان  65,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه دانمارک
4203 - تمبر دیدار پادشاه دانمارک

60,000 تومان

   
تمبر دیدار ملکه هلند
4207 - تمبر دیدار ملکه هلند

55,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه
4209 - تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه

55,000 تومان

 
 
تمبر کارخانه کود شیمیایی
4210 - تمبر کارخانه کود شیمیایی

75,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان
4211 - تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان

70,000 تومان

   
تمبر روز ملل متحد - بلوک
4212 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

75,000 تومان 

فروخته شده
   
تمبر نیروی هوایی در کنگو - بلوک
4213 - تمبر نیروی هوایی در کنگو - بلوک

100,000 تومان 

فروخته شده
 
 
تمبر روز کودک - بلوک
4214 - تمبر روز کودک - بلوک

فروخته شده
   
تمبر سالروز درگذشت آتاتورک
4216 - تمبر سالروز درگذشت آتاتورک

60,000 تومان

   
تمبر 7000 سال هنر ایران
4304 - تمبر 7000 سال هنر ایران

100,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - بلوک
4306 - تمبر دیدار پادشاه اتیوپی - بلوک

90,000 تومان 

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...